แสดงข้อมูลบุคคล

รูป ชื่อ - นามสกุล งาน ตำแหน่ง ห้อง/โทรศัพท์ E-Mail
ไม่มีรูป นางสาวกมลพรรณ  กรมเวช งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาวกฤษฎิ์พิชชา  หทัยสุวรรณ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย อาจารย์
นางกันต์ฤทัย  เอี่ยมสุโร งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8641 kanruetaie@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวกุญช์ชญา  โแภาสทิพากร สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางขนิษฐา  กลีนมาลี สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวจริยา  จริยา สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
นางสาวจิตรี  มีแม่นวิทย์ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย นักวิชาการศึกษา 8641 j.meemantvit@gmail.com
นางสาวชไมพร  ศรีสุราช งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการศึกษา 8642 chamaiporns@nu.ac.th
นางสาวฌลาพร  ธูปบูชา งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8639 chalapornt@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวณัฎฐพัชร  เศรษฐกุลวัชร์ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - -
ไม่มีรูป นางณัฐธิดา  แดงทองดี งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย อาจารย์
นางณิชนันทน์  ฟักบัว งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055968614 nitchanunf@gmail.com
นายธนกร  ธีระวุฒิชัยกิจ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968639 thanakornt@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวธนิดา  พงษ์พิชิต สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นายธวัชชัย  กลมพุก งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการศึกษา 8642 thawatchaikl@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวธิราลักษณ์  จันทร์ดี สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8643 tiraluckj@nu.ac.th
นายธีรยุทธ  ตรีธัญญา งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8604 teerayutt@nu.ac.th
นางสาวธีราพร  ขวัญคง งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิชาการศึกษา 8641 kkteeraporn@gmail.com
ไม่มีรูป นางสาวนพวรรณ  พูลพิพัฒน์ สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวนภัสวรรณ  - งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวนัฏชรี  สุนทรชัยบูรณ์ สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวนุชดา  ไกรดี งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวบุษราภรณ์  สันติธรรม สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
นางสาวประดารัตน์  เปพะนัส งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย นักวิชาการเงินและบัญชี 055-968643 pp-nus@hotmail.com
นายประธาน  สายคำ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 8641 prathans@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวปรางทิพย์  แก้วประสิทธิ์ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวปรางทิพย์  - งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาวปวีณา  เจณณาวาสิน งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวปวีณา  ณนคร สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา - -
ไม่มีรูป นายปวีณา  หนุนนาค สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวปิยภรณ์  ภูกระทาน สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ อาจารย์
นางสาวพิฐชญาณ์  พิทักษ์สืบสกุล เลขานุการกองบริหารการวิจัย นักวิชาการพัสดุ 8640 phitchayap@hotmail.com
นางสาวพิมพ์ลดา  สิงหเรศ งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิจัย 8614 research_1972@hotmail.com
ไม่มีรูป นายพีระพงษ์  สินมา เลขานุการกองบริหารการวิจัย อาจารย์
นายภวัต  ภาชนะ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8639 p.pachana@hotmail.com
ไม่มีรูป นางภิญญดา  อ่ำดี สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นายมงคล  คงสุข สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
นางสาวมณธิรา  ฉิมแว่น งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968642 montirac@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวมนทิรา  มีขำ สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวมัทนา  นาคสิงห์ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย นักวิชาการเงินและบัญชี
นายยงยุทธ  บ่อแก้ว งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8637 yongyutb@nu.ac.th
นายยุทธนา  สงนรินทร์ งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8643 yuttanas@nu.ac.th
นางสาววรัญญา  แก้วแจ้ง งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป waranyak@nu.ac.th
นายวศิน  ศิวะกุล งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8639 wasins@nu.ac.th
ไม่มีรูป นายวัฒนา  หมึกสม งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8643 watanam@nu.ac.th
นางสาววานิชญา  บุตรมางกูล งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป wanitchayab@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางวิภาดา  บุญส่งแท้ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการพัสดุ - wiphadab@nu.ac.th
นายว่าที่ ร.ท. ทัศน์ชัย  ทอแสงมิติ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8604 thatchait@nu.ac.th
นางสาวศันสนีย์  ชำนิเขตร์กิจ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการศึกษา 8637 sansaneec@nu.ac.th
ไม่มีรูป นายศิชน  เทิ้งบ้านคลอง สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นายสรรทราย  สุทธินนท์ สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวสราลักษณ์  ผลพละ สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาวสราลักษณ์  ผลพละ สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่วิจัย 33 33
นางสาวสิริกร  ชูแก้ว เลขานุการกองบริหารการวิจัย นักวิชาการศึกษา 8644 sirikornc@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวสิริกานต์  มุ่ยจันตา งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่วิจัย
นางสาวสุภัชญา  เครือออน งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8641 matoom_changontour@hotmail.com
ไม่มีรูป นายสุระกิจ  กันเกตุ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวหนึ่งฤทัย  สุ่นเดช สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นายอิทธิชัย  อ่อนน้อม งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นายอิทธิชัย   งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย อาจารย์
นางสาวเตือนใจ  ช่วงสิงห์ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0862118917 tunjaiDra@gmail.com
ไม่มีรูป นางสาวเบญจภาวัญ  ดวงจันทร์ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ อาจารย์
นางสาวเพ็ญพร  ประไพพิณ งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 5596 8614 penpondp.nu.ac.th
ไม่มีรูป นางเยาวรัตน์  มนุโธวาส งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาวเอมอร  สารเถื่อนแก้ว สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 65 คน
หน้า 1 จากทั้งหมด 1  หน้า 1