แสดงข้อมูลบุคคล

รูป ชื่อ - นามสกุล งาน ตำแหน่ง ห้อง/โทรศัพท์ E-Mail
นางสาวสิริกร  ชูแก้ว เลขานุการกองบริหารการวิจัย นักวิชาการศึกษา 8644 sirikornc@nu.ac.th
นางสาวพิฐชญาณ์  พิทักษ์สืบสกุล เลขานุการกองบริหารการวิจัย นักวิชาการพัสดุ 8640 phitchayap@hotmail.com
ไม่มีรูป นายพีระพงษ์  สินมา เลขานุการกองบริหารการวิจัย อาจารย์
นายยงยุทธ  บ่อแก้ว งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8637 yongyutb@nu.ac.th
นายธนกร  ธีระวุฒิชัยกิจ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968639 thanakornt@nu.ac.th
นายว่าที่ ร.ท. ทัศน์ชัย  ทอแสงมิติ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8604 thatchait@nu.ac.th
นางสาวชไมพร  ศรีสุราช งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการศึกษา 8642 chamaiporns@nu.ac.th
นางสาวศันสนีย์  ชำนิเขตร์กิจ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการศึกษา 8637 sansaneec@nu.ac.th
นางสาววรัญญา  แก้วแจ้ง งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป waranyak@nu.ac.th
ไม่มีรูป นายธวัชชัย  กลมพุก งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการศึกษา 8642 thawatchaikl@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวปรางทิพย์  แก้วประสิทธิ์ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวปรางทิพย์  - งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นายอิทธิชัย  อ่อนน้อม งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาวนภัสวรรณ  - งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย อาจารย์
ไม่มีรูป นายอิทธิชัย   งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวณัฎฐพัชร  เศรษฐกุลวัชร์ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - -
ไม่มีรูป นางวิภาดา  บุญส่งแท้ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการพัสดุ - wiphadab@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวสิริกานต์  มุ่ยจันตา งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่วิจัย
นางสาวธีราพร  ขวัญคง งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิชาการศึกษา 8641 kkteeraporn@gmail.com
นายยุทธนา  สงนรินทร์ งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8643 yuttanas@nu.ac.th
นายธีรยุทธ  ตรีธัญญา งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8604 teerayutt@nu.ac.th
นางสาวเพ็ญพร  ประไพพิณ งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 5596 8614 penpondp.nu.ac.th
นางสาวพิมพ์ลดา  สิงหเรศ งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิจัย 8614 research_1972@hotmail.com
นางสาวมณธิรา  ฉิมแว่น งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968642 montirac@nu.ac.th
นางสาววานิชญา  บุตรมางกูล งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป wanitchayab@nu.ac.th
นางสาวฌลาพร  ธูปบูชา งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8639 chalapornt@nu.ac.th
นายวศิน  ศิวะกุล งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8639 wasins@nu.ac.th
ไม่มีรูป นายวัฒนา  หมึกสม งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8643 watanam@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวปวีณา  เจณณาวาสิน งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน อาจารย์
นายประธาน  สายคำ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 8641 prathans@nu.ac.th
นางกันต์ฤทัย  เอี่ยมสุโร งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8641 kanruetaie@nu.ac.th
นางสาวเตือนใจ  ช่วงสิงห์ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0862118917 tunjaiDra@gmail.com
นางณิชนันทน์  ฟักบัว งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055968614 nitchanunf@gmail.com
นางสาวจิตรี  มีแม่นวิทย์ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย นักวิชาการศึกษา 8641 j.meemantvit@gmail.com
นางสาวสุภัชญา  เครือออน งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8641 matoom_changontour@hotmail.com
นายภวัต  ภาชนะ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8639 p.pachana@hotmail.com
นางสาวประดารัตน์  เปพะนัส งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย นักวิชาการเงินและบัญชี 055-968643 pp-nus@hotmail.com
ไม่มีรูป นางเยาวรัตน์  มนุโธวาส งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาวกมลพรรณ  กรมเวช งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาวกฤษฎิ์พิชชา  หทัยสุวรรณ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวนุชดา  ไกรดี งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย อาจารย์
ไม่มีรูป นางณัฐธิดา  แดงทองดี งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวมัทนา  นาคสิงห์ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย นักวิชาการเงินและบัญชี
ไม่มีรูป นางสาวปวีณา  ณนคร สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา - -
ไม่มีรูป นางสาวเบญจภาวัญ  ดวงจันทร์ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ อาจารย์
ไม่มีรูป นายสุระกิจ  กันเกตุ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ อาจารย์
ไม่มีรูป นางขนิษฐา  กลีนมาลี สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวปิยภรณ์  ภูกระทาน สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวธิราลักษณ์  จันทร์ดี สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8643 tiraluckj@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวบุษราภรณ์  สันติธรรม สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวสราลักษณ์  ผลพละ สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาวสราลักษณ์  ผลพละ สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่วิจัย 33 33
ไม่มีรูป นางสาวนัฏชรี  สุนทรชัยบูรณ์ สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวเอมอร  สารเถื่อนแก้ว สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวมนทิรา  มีขำ สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวธนิดา  พงษ์พิชิต สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวหนึ่งฤทัย  สุ่นเดช สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางภิญญดา  อ่ำดี สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นายสรรทราย  สุทธินนท์ สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวจริยา  จริยา สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นายปวีณา  หนุนนาค สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นายมงคล  คงสุข สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวนพวรรณ  พูลพิพัฒน์ สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวกุญช์ชญา  โแภาสทิพากร สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นายศิชน  เทิ้งบ้านคลอง สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 65 คน
หน้า 1 จากทั้งหมด 1  หน้า 1