จำนวนอัตรากำลังกองบริหารการวิจัย

หน่วยงาน ข้า
ราชการ
พนักงาน
สายวิชาการ
พนักงาน
สายบริการ
พนักงาน ม.น.
สายบริการ
พนักงาน
ราชการ
รวม
เลขานุการกองบริหารการวิจัย
-
-
2
3
-
5
งานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย
-
-
1
6
-
7
งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน
-
-
2
11
-
13
งานนวัตกรรมและการเผยแพร่
-
-
2
-
1
3
เจ้าหน้าที่โครงการ
1
-
-
-
-
1
รวม
8
0
7
20
1
36