จำนวนอัตรากำลังกองบริหารการวิจัย

หน่วยงาน ข้า
ราชการ
พนักงาน
สายวิชาการ
พนักงาน
สายบริการ
พนักงาน ม.น.
สายบริการ
พนักงาน
ราชการ
รวม
คณะผู้บริหาร
-
-
1
-
-
1
เลขานุการกองบริหารการวิจัย
-
-
1
3
-
4
งานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย
-
-
1
5
-
6
งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน
-
-
2
5
-
7
งานนวัตกรรมและการเผยแพร่
-
-
2
1
1
4
รวม
0
0
7
14
1
22