จำนวนอัตรากำลังกองบริหารการวิจัย

หน่วยงาน ข้า
ราชการ
พนักงาน
สายวิชาการ
พนักงาน
สายบริการ
พนักงาน ม.น.
สายบริการ
พนักงาน
ราชการ
รวม
เลขานุการกองบริหารการวิจัย
1
-
1
1
-
3
งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย
4
-
5
6
-
15
งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน
1
-
2
8
-
11
งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย
3
1
5
4
1
14
สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ
-
-
5
-
-
5
สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
14
-
1
2
-
17
รวม
35
1
20
21
1
78