จำนวนอัตรากำลังกองบริหารการวิจัย

หน่วยงาน ข้า
ราชการ
พนักงาน
สายวิชาการ
พนักงาน
สายบริการ
พนักงาน ม.น.
สายบริการ
พนักงาน
ราชการ
รวม
เลขานุการกองบริหารการวิจัย
-
-
2
3
-
5
งานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย
-
-
1
7
-
8
งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน
-
-
2
11
-
13
งานนวัตกรรมและการเผยแพร่
-
-
2
1
1
4
รวม
5
0
7
22
1
35