จำนวนอัตรากำลังกองการวิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงาน ข้า
ราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
(เงินแผ่นดิน)
พนักงานมหาวิทยาลัย
(เงินรายได้)
พนักงานราชการ
(เงินแผ่นดิน)
พนักงานราชการ
(เงินรายได้)
รวม
งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย
1
-
6
-
-
7
งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน
-
1
4
1
-
6
งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย
-
5
10
-
-
15
สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ
-
-
5
-
-
5
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
-
2
7
-
-
9
รวม
5
9
32
1
0
47