แสดงรายละเอียด

ข้อมูลของนางกันต์ฤทัย  เอี่ยมสุโร

ชื่อ - นามสกุล :   นางกันต์ฤทัย เอี่ยมสุโร
สังกัด :   เลขานุการกองบริหารการวิจัย
ประเภท :   พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร(สายบริการ)
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน :   ชัืน 2 อาคารมหาธรรมราชา ห้อง TC206
โทรศัพท์ภายใน :   8641
อีเมล์ :   kanruetaie@nu.ac.th
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ ตั้งแต่ - ปีที่จบ
(พ.ศ.)
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
อาชีวศึกษา 2535 - 2537 ปวช. (บัญชี) โรงเรียนเทคนิครัตนโกสินทร์
อาชีวศึกษา 2537 - 2539 ปวส. (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนเทคนิครัตนโกสินทร์
ปริญญาตรี 2539 - 2541 ศศ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
อบรม (Training)
1.11 ส.ค. 2560
11 ส.ค. 2560
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R)กองบริหารงานบุคคล/ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.26 ธ.ค. 2559
27 ธ.ค. 2559
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หลักสูตร "หัวหน้างานกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยยุคใหม่"กองบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.5 มิ.ย. 2557
6 มิ.ย. 2557
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
4.1 พ.ย. 2554
31 ม.ค. 2555
โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร "การเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร" หลักสูตรเทคนิคการทำงานให้เหนือความคาดหวัง หลักสุตรเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน และหลักสูตร Creative Thinkingสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.25 มี.ค. 2553
15 มิ.ย. 2553
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้การจัดการความรู้: ชุมชนธุรการสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
6.4 มี.ค. 2553
5 มี.ค. 2553
โครงการอบรมเกณฑ์มาตราฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Award (TQA) เพื่อการบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กรการอุดมศึกษามาตราฐานระดับสากลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร