แสดงรายละเอียด

ข้อมูลของนายธีรยุทธ  ตรีธัญญา

ชื่อ - นามสกุล :   นายธีรยุทธ ตรีธัญญา
สังกัด :   งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน
ประเภท :   พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร(สายบริการ)
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน :   -
โทรศัพท์ภายใน :   8604
อีเมล์ :   teerayutt@nu.ac.th
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ ตั้งแต่ - ปีที่จบ
(พ.ศ.)
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี 2553 - 2556 English for Business Communications มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
สัมมนา (Seminar attendance)
1.22 ก.ค. 2559
22 ก.ค. 2559
ประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองบริหารการวิจัย/สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
ประชุม (Conference)
2.28 ก.พ. 2560
28 ก.พ. 2560
ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C-อพ.สธ.) ครั้งที่ 2/2560กองบริหารการวิจัย/ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.17 ม.ค. 2560
17 ม.ค. 2560
ประชุมคณะอนุกรมการกลุ่มงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่ายC-อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2560กองบริหารการวิจัย/ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
4.16 ธ.ค. 2559
16 ธ.ค. 2559
ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยนเรศวร (อพ.สธ. – มน.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐กองบริหารการวิจัย/ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.23 ก.ย. 2559
23 ก.ย. 2559
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C - อพ.สธ.) ครั้งที่ 2/2559กองบริหารการวิจัย
6.17 ส.ค. 2559
17 ส.ค. 2559
ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙กองบริหารการวิจัย
7.9 ส.ค. 2559
9 ส.ค. 2559
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อพ.สธ. – มน.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙กองบริหารการวิจัย/ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ๓ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
8.2 ส.ค. 2559
2 ส.ค. 2559
ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยนเรศวร (อพ.สธ. – มน.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙กองบริหารการวิจัย/ห้องประชุมเสลา ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9.5 ก.ค. 2559
6 ก.ค. 2559
ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๖ เนื่องในวันสหวิทยาการประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง ประเทศไทยและเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนสำนักงานราชบัณฑิตยสภา/อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
10.31 พ.ค. 2559
31 พ.ค. 2559
ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ 1/2559 )กองบริหารการวิจัย/ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
11.31 พ.ค. 2559
31 พ.ค. 2559
ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยนเรศวร (อพ.สธ. – มน.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙กองบริหารการวิจัย/ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร
12.9 เม.ย. 2559
9 เม.ย. 2559
ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙กองบริหารการวิจัย/ห้องประชุมเสลา ๑ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
13.20 มี.ค. 2559
22 มี.ค. 2559
ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ ๘มหาวิทยาลัยนเรศวร
14.3 มี.ค. 2559
3 มี.ค. 2559
ประชุมคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙อพ.สธ./ห้องประชุมอาคารรับรองสำนักพระราชวัง พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) กรุงเทพฯ
15.21 ก.พ. 2559
21 ก.พ. 2559
ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙กองบริหารการวิจัย/ห้องประชุมเสลา ๕ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
16.1 ก.พ. 2559
4 ก.พ. 2559
ประชุมเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย ครั้งที่ ๒กองบริหารการวิจัย
17.31 ม.ค. 2559
31 ม.ค. 2559
ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ กองบริหารการวิจัย/ห้องประชุมเสลา ๕ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี
18.25 พ.ย. 2558
27 พ.ย. 2558
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓เครือข่ายสหวิทยาการในภูมิภาค /โรงแรมราชมงคลชมคลื่นหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19.8 พ.ย. 2558
8 พ.ย. 2558
ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙กองบริหารการวิจัย/ห้องประชุมนเรศวร ๒ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
20.22 ก.ย. 2558
22 ก.ย. 2558
ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 3/2558กองบริหารการวิจัย/ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
21.16 ก.ย. 2558
16 ก.ย. 2558
ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (เครือข่าย B) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘กองบริหารการวิจัย
22.14 ก.ย. 2558
14 ก.ย. 2558
ประชุมคณะทำงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยนเรศวร (อพ.สธ. – มน.) (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘) กองบริหารการวิจัย
23.13 ส.ค. 2558
13 ส.ค. 2558
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยนเรศวรกองบริหารการวิจัย/ห้องประชุมเสลา ๑ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
24.28 ก.ค. 2558
28 ก.ค. 2558
ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือตอนล่าง (ครั้งที่ 2/2558)กองบริหารการวิจัย/ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
25.10 ก.ค. 2558
10 ก.ค. 2558
ประชุมการจัดทำโครงการชุด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี – เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิกองบริหารการวิจัย
26.1 ก.ค. 2558
3 ก.ค. 2558
ประชุมเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างเพื่อยกระดับความร่วมมือ และเสริมสร้างจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัยกองบริหารการวิจัย
27.3 มิ.ย. 2558
4 มิ.ย. 2558
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืนสำนักงานราชบัณฑิตยสภา/อิมแพค เมืองทองธานี
28.14 พ.ค. 2558
14 พ.ค. 2558
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘กองบริหารการวิจัย/ห้องประชุมเสลา ๑ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
29.1 พ.ค. 2558
1 พ.ค. 2558
ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภูมิภาคเหนือตอนล่าง (เครือข่าย B)กองบริหารการวิจัย
30.17 มี.ค. 2558
17 มี.ค. 2558
ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ และประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘อพ.สธ./ห้องประชุมอาคารรับรอง สำนักพระราชวัง พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) กรุงเทพฯ
31.24 ก.พ. 2558
24 ก.พ. 2558
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ กองบริหารการวิจัย/ห้องประชุมเสลา ๑ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
32.16 ก.พ. 2558
16 ก.พ. 2558
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยนเรศวร (อพ.สธ. – มน)กองบริหารการวิจัย/ห้องประชุมเสลา ๑ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
33.23 ธ.ค. 2557
23 ธ.ค. 2557
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ภาคเหนือตอนล่าง กองบริหารการวิจัย/ห้องประชุมเสลา ๕ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
34.23 ธ.ค. 2557
23 ธ.ค. 2557
ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือตอนล่าง (ครั้งที่ 1/2558)กองบริหารการวิจัย/ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
35.19 พ.ย. 2557
19 พ.ย. 2557
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) อพ.สธ./ห้องประชุม อาคารรับรอง สำนักพระราชวัง พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) กรุงเทพมหานคร