แสดงรายละเอียด

ข้อมูลของนางสาวเตือนใจ  ช่วงสิงห์

ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวเตือนใจ ช่วงสิงห์
สังกัด :   เลขานุการกองบริหารการวิจัย
ประเภท :   พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร(สายบริการ)
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน :   -
โทรศัพท์ภายใน :   0862118917
อีเมล์ :   tunjaiDra@gmail.com
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ ตั้งแต่ - ปีที่จบ
(พ.ศ.)
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี 2551 - 2553 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
อบรม (Training)
1.30 พ.ค. 2559
30 พ.ค. 2559
KM เรียนรู้เกี่ยวกับการเงิน พัสดุ และเอกสารราชการ กองบริหารการวิจัย
2.22 มิ.ย. 2558
22 มิ.ย. 2558
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปี 2558อาคารเอกกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรสวร
3.23 ก.พ. 2558
23 ก.พ. 2558
การใช้งานระบบสารบรรรอิเล็กทรอนิกส์(e-Document)กองบริหารการวิจัย
4.13 มิ.ย. 2557
13 มิ.ย. 2557
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปี 2557มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชุม (Conference)
5.18 พ.ย. 2554
9 พ.ย. 2554
ร่วมฟังการนำเสนอผลการศึกษาดูงานฯสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข้งให้ชุมชน
6.13 ก.ย. 2554
13 ก.ย. 2554
สรุปและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
7.6 ก.ค. 2554
6 ก.ค. 2554
ความสำคัญของงานธุรการสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
8.22 มิ.ย. 2554
22 มิ.ย. 2554
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเครื่อข่ายงานธุรการสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
9.7 เม.ย. 2554
7 เม.ย. 2554
ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานฯสถานบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
กิจกรรมการดูงาน (Observe activities)
10.12 ม.ค. 2560
14 ม.ค. 2560
การศึกษาดูงาน Site visit โครงการรัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์จังหวักเชียงราย
11.3 เม.ย. 2559
3 เม.ย. 2559
ศึกษาดูงาน บริษัท ไท.ซี.เอ็ม.เอสสแตนดาร์ด อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ริเริ่มการปลูกถั่วดาวอินคาจังหวัดเชียงราย
12.30 ส.ค. 2557
30 ส.ค. 2557
ดูงานมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเกาหลี ประเทศเกาหลี
13.29 มิ.ย. 2554
30 มิ.ย. 2554
ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเครือข่ายงานธุรการสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
14.31 มี.ค. 2554
1 เม.ย. 2554
ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์และสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2554สถาบันเพื่อส้รางคามเข้มแข็งให้ชุมชน
อื่นๆ (Others)
15.26 ธ.ค. 2558
27 ธ.ค. 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบ วิชาสามัญ 9 ประจำปีการศึกษา 2559
16.1 มิ.ย. 2558
8 มิ.ย. 2558
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 เกษตรศาสร์เกมส์มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม