แสดงรายละเอียด

ข้อมูลของนางณิชนันทน์  ฟักบัว

ชื่อ - นามสกุล :   นางณิชนันทน์ ฟักบัว
สังกัด :   เลขานุการกองบริหารการวิจัย
ประเภท :   พนักงานมหาวิทยาลัย(สายบริการ)
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน :   ตึกมหาธรรมราชา โซนซี ชั้น 2 ห้อง TC207
โทรศัพท์ภายใน :   055968640
อีเมล์ :   nitchanunf@gmail.com
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ ตั้งแต่ - ปีที่จบ
(พ.ศ.)
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี 2544 - 2547 ปริญญาตรี-การบริหารธุรกิจ(บัญชี) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ปริญญาโท 2552 - 2554 ปริญญาโท-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
อบรม (Training)
1.3 มี.ค. 2560
3 มี.ค. 2560
แนวทางการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยในอนาคต ให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
2.27 ม.ค. 2560
27 ม.ค. 2560
การสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศและการนำทีมสู่ความสำเร็จขององค์กรมหาวิทยาลัยนเรศวร
3.16 ม.ค. 2560
16 ม.ค. 2560
อบรมการของบประมาณจากสำนักงบประมาณมหาวิทยาลัยนเรศวร
4.1 มิ.ย. 2559
1 มิ.ย. 2559
อบรม Green Officeกองบริหารการวิจัย
5.30 พ.ค. 2559
30 พ.ค. 2559
KM เรื่อง "เรียนรู้เกี่ยวกับการเงิน พัสดุ และเอกสารราชการ"กองบริหารการวิจัย
6.8 เม.ย. 2559
8 เม.ย. 2559
KM "เรียนรู้หน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรกองบริหารการวิจัย"กองบริหารการวิจัย
7.15 มี.ค. 2559
15 มี.ค. 2559
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย (CoPs-งานประกันคุณภาพ)กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8.23 ก.ค. 2558
23 ก.ค. 2558
จัดอบรม"หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการทำวิจัยสถาบันอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ"กองบริหารการวิจัย อาคารเอกาทศรถ
9.23 ก.ค. 2558
23 ก.ค. 2558
หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร
10.22 มิ.ย. 2558
22 มิ.ย. 2558
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร
11.10 มิ.ย. 2558
10 มิ.ย. 2558
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.๒๕๕๗ ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
12.23 ก.พ. 2558
23 ก.พ. 2558
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
13.15 ม.ค. 2558
15 ม.ค. 2558
KM เรื่อง "การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในหน่วยงาน"มหาวิทยาลัยนเรศวร
14.23 ธ.ค. 2557
23 ธ.ค. 2557
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.๒๕๕๗มหาวิทยาลัยนเรศวร
15.21 พ.ย. 2557
21 พ.ย. 2557
การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม End Noteสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
16.13 มิ.ย. 2557
13 มิ.ย. 2557
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557มหาวิทยาลัยนเรศวร
17.29 พ.ค. 2557
29 พ.ค. 2557
โครงการจัดการความรู้กองบริหารการวิจัย (KM) ครั้ง 1 ห้วข้อ "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและพัสดุ"กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
18.8 เม.ย. 2557
8 เม.ย. 2557
การใช้งานระบบบริหารแผนงานโครงการ (NUPM)กองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
19.31 มี.ค. 2557
31 มี.ค. 2557
โครงการพัฒนาบุคลากรการเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน : สำหรับข้าราชการและกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดินคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
20.27 ก.พ. 2557
27 ก.พ. 2557
การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร
21.23 พ.ย. 2555
23 พ.ย. 2555
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของหน่วยงานระดับต่างๆในสถาบันอุดมศึกษาศุนย์เครือข่าย สมศ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
22.12 ก.พ. 2555
14 ก.พ. 2555
ผู้ประเมินคุณภาพของสกอ. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินของสกอ.เลขที่ 7082555มหาวิทยาลัยนเรศวร
23.1 พ.ย. 2554
31 ม.ค. 2555
โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร "การเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร" หลักสูตรการเป็นผู้นำทีม หลักสุตรเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน และหลักสูตร Creative Thinkingมหาวิทยาลัยนเรศวร
24.15 พ.ย. 2553
30 ธ.ค. 2553
นบก.(ผู้บริหารระดับกลาง)มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
25.4 มี.ค. 2553
5 มี.ค. 2553
โครงการอบรมเกณฑ์มาตราฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Award (TQA) เพื่อการบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กรการอุดมศึกษามาตราฐานระดับสากลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สัมมนา (Seminar attendance)
26.2 เม.ย. 2558
2 เม.ย. 2558
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุนระดับกอง ประจำปีงบประมาณ 2558มหาวิทยาลัยนเรศวร
27.18 ม.ค. 2558
19 ม.ค. 2558
UKM ครั้งที่ 27 เรื่อง "การบูรณาการการบริหารและพัฒนาระดับหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพของอาเซียน"มหาวิทยาลัยนเรศวร
28.1 ต.ค. 2557
3 ต.ค. 2557
UKM ครั้งที่ 26 เรื่อง "Quality at Crossroads: Policy and Practice"มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29.28 เม.ย. 2557
29 เม.ย. 2557
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM-ด้านประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
30.7 มี.ค. 2555
9 มี.ค. 2555
MINI UKMมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประชุม (Conference)
31.7 ก.พ. 2560
7 ก.พ. 2560
ประชุมคณะกรรมการประจำกองบริหารการวิจัย ครั้งที่ 1/2560กองบริหารการวิจัย
32.21 ก.ค. 2559
22 ก.ค. 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 12 (ฝ่ายอำนวยการ-ลงทะเบียน)กองบริหารการวิจัย
33.30 พ.ย. 2558
2 ธ.ค. 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมวิชาการนานาชาติ "Stem Cell : Development & Management"กองบริหารการวิจัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
34.22 ก.ค. 2558
24 ก.ค. 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 11กองบริหารการวิจัย อาคารเอกาทศรถ
35.28 ก.ค. 2557
29 ก.ค. 2557
การนำเสนอผลงาน Poster Presentation กลุ่มวิจัยสถาบัน ในการประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 7: ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 มุ่งมั่นงานวิจัย พัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืนกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
กิจกรรมการดูงาน (Observe activities)
36.12 ม.ค. 2560
14 ม.ค. 2560
การศึกษาดูงาน Site visit โครงการรัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ จังหวัดเพชรบูรณ์
37.3 เม.ย. 2559
3 เม.ย. 2559
ศึกษาดูงาน บริษัท ไท.ซี.เอ็ม.เอส สแตนดาร์ด อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ริเริ่มการปลูกถั่วดาวอินคาจังหวัดเชียงราย
38.30 ส.ค. 2557
3 ก.ย. 2557
ดูงานมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเกาหลี ประเทศเกาหลี
39.15 ก.พ. 2556
16 ก.พ. 2556
การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี
40.9 มี.ค. 2555
9 มี.ค. 2555
ดูงานมหาวิทยาลัยจำปาสักประเทศลาว
41.12 ก.พ. 2554
18 ก.พ. 2554
ดูงานในเครือสหพัฒน์ประเทศจีน
ความสนใจด้านงานวิจัย (Research interest)
42.15 ม.ค. 2559
15 ม.ค. 2559
การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานด้านการวิจัยสำหรับผู้ประสานงานวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรกองบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร
43.1 ม.ค. 2554
31 พ.ค. 2554
งานวิจัย (IS) เรื่อง "การศึกษาแรงจูงใจ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก"ร้านเป็นต่อคาร์แวกซ์
อื่นๆ (Others)
44.29 ต.ค. 2559
1 พ.ย. 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)กองบริการการศึกษา อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
45.28 ส.ค. 2559
28 ส.ค. 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกองบริการการศึกษา อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ
46.5 มี.ค. 2559
8 มี.ค. 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)กองบริการการศึกษา อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ
47.2 มี.ค. 2559
2 มี.ค. 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในกองบริหารการวิจัย : ระดับมหาวิทยาลัยกองบริหารการวิจัย
48.16 ก.พ. 2559
16 ก.พ. 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายซากพัสดุเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ 2558(ชุด่ที่ 1) กลุ่มสำนักงานอธิการบดีสำนักงานอธิการบดี
49.6 ก.พ. 2559
7 ก.พ. 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความรู้ขึ้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558กองบริการการศึกษา อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ
50.21 ม.ค. 2559
21 ม.ค. 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำกองบริหารการวิจัยกองบริหารการวิจัย
51.26 ธ.ค. 2558
27 ธ.ค. 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559กองบริการการศึกษา อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ
52.18 พ.ย. 2558
20 พ.ย. 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
53.7 มี.ค. 2558
10 มี.ค. 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)กองบริการการศึกษา อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ
54.7 ก.พ. 2558
8 ก.พ. 2558
แต่งตังคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557กองบริการการศึกษา อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ
55.17 ม.ค. 2558
18 ม.ค. 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2558กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ
56.19 พ.ย. 2557
21 พ.ย. 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานระดับกอง หรือเทียบเท่าในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2557กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
57.11 ต.ค. 2557
12 ต.ค. 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกองบริการการศึกษา อาคารปราบไตรจักร
58.29 พ.ย. 2556
29 พ.ย. 2556
เป็นคณะกรรมการประเมินสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
59.25 พ.ย. 2556
25 พ.ย. 2556
เป็นคณะกรรมการประเมินสถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (NICE)สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (NICE) มหาวิทยาลัยนเรศวร
60.19 ก.ค. 2555
20 ก.ค. 2555
เป็นคณะกรรมการสมทบในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร