แสดงรายละเอียด

ข้อมูลของนางสาวพิฐชญาณ์  พิทักษ์สืบสกุล

ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวพิฐชญาณ์ พิทักษ์สืบสกุล
สังกัด :   เลขานุการกองบริหารการวิจัย
ประเภท :   พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร(สายบริการ)
ตำแหน่ง :   นักวิชาการพัสดุ
ห้องทำงาน :   ชั้น 2 อาคารมหาธรรมราชาTC207
โทรศัพท์ภายใน :   8640
อีเมล์ :   phitchayap@hotmail.com
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ ตั้งแต่ - ปีที่จบ
(พ.ศ.)
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี 2543 - 2547 การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
อบรม (Training)
1.1 ก.ค. 2558
2 ก.ค. 2558
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-Market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)กองคลัง/อาคารปราบไตรจักร
2.27 พ.ค. 2554
27 พ.ค. 2554
การนำเสนอเพื่อแนะนำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ สำนักหอสมุด/ม.นเรศวร
3.24 พ.ค. 2554
24 พ.ค. 2554
โครงการบริหารการใช้พัสดุภายในมหาวิทยาลัยเพื่อความคุ้มค่ากองคลัง/ม.นเรศวร
4.30 มี.ค. 2554
31 มี.ค. 2554
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงบประมาณ พัสดุ และการเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ครั้งที่ 2กองคลัง/ม.นเรศวร
5.18 พ.ย. 2553
19 พ.ย. 2553
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงบประมาณ พัสดุ และการเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติกองคลัง/ม.นเรศวร
สัมมนา (Seminar attendance)
6.3 ส.ค. 2554
3 ส.ค. 2554
การจัดแสดงระบบการจัดการเอกสารอัตโนมัติและสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “RICOH GREEN PLUS”บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จำกัด/ม.นเรศวร
7.30 ต.ค. 2553
31 ต.ค. 2553
โครงการสัมมนาวิชาการทางด้านการเงินและบัญชีสำนักงานตรวจสอบภายใน/ห้องวังธรา โรงแรมอมรินทร์ลากูน
8.19 ส.ค. 2549
19 ส.ค. 2549
โครงการสัมมนาวิชาการทางด้านการเงินและพัสดุกองคลัง/ อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชุม (Conference)
9.10 มี.ค. 2560
10 มี.ค. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมึความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560งานพัสดุ กองคลัง/อาคารปราบไตรจักร
10.1 มี.ค. 2560
1 มี.ค. 2560
ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560กองคลัง/อาคารสำนักงานอธิการบดี
11.22 พ.ย. 2559
22 พ.ย. 2559
ประชุมหารือแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560กองบริการวิชาการ/อาคารขวัญเมือง
12.4 ก.ย. 2557
4 ก.ย. 2557
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบระบบครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยนเรศวรสำนักงานตรวจสอบภายใน/ม.นเรศวร
13.22 ส.ค. 2557
22 ส.ค. 2557
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ “แนวปฏิบัติตามข้อสังเกตของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10”กองคลัง/ม.นเรศวร
14.30 เม.ย. 2557
30 เม.ย. 2557
ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน : ระบบการจ่ายตรงเจ้าหนี้กองคลัง/ม.นเรศวร
15.7 ส.ค. 2555
7 ส.ค. 2555
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ "การปฏิบัติงานระบบ e-GP ระยะที่2" และหนังสือเวียนที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯกองคลัง งานพัสดุ /ห้องประชุม Auditorium room กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
กิจกรรมการดูงาน (Observe activities)
16.12 ม.ค. 2560
14 ม.ค. 2560
การศึกษาดูงาน Site visit โครงการรัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์กองบริหารการวิจัย/เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
อื่นๆ (Others)
17.28 เม.ย. 2559
28 เม.ย. 2559
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงานพัสดุ (ครั้งที่2) ประเด็นความรู้ "การจัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคา"กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา/วิทยาลัยพลังงานทดแทน
18.8 เม.ย. 2559
8 เม.ย. 2559
โครงการจัดการความรู้กองบริหารการวิจัยหัวข้อ "เรียนรู้หน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรกองบริหารการวิจัย"กองบริหารการวิจัย
19.10 มี.ค. 2559
10 มี.ค. 2559
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงานพัสดุ (ครั้งที่1)กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา/อาคารเอกาทศรถ
20.20 มิ.ย. 2557
20 มิ.ย. 2557
โครงการจัดการความรู้กองบริหารการวิจัย (KM) ครั้ง 2 ห้วข้อ จั ด้านประกันคุณภาพกองบริหารการวิจัย/ม.นเรศวร
21.29 พ.ค. 2557
29 พ.ค. 2557
โครงการจัดการความรู้กองบริหารการวิจัย (KM) ครั้ง 1 ห้วข้อ "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและพัสดุ"กองบริหารการวิจัย
22.21 ก.ย. 2553
21 ก.ย. 2553
โครงการกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมทักษะการทำงานและสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่พัสดุมหาวิทยาลัยกองคลัง พัสดุ/ห้องประชุม อาคารขวัญเมือง