แสดงรายละเอียด

ข้อมูลของนางสาวจิตรี  มีแม่นวิทย์

ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวจิตรี มีแม่นวิทย์
สังกัด :   งานนวัตกรรมและการเผยแพร่
ประเภท :   พนักงานมหาวิทยาลัย(สายบริการ)
ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา
ห้องทำงาน :   TC206
โทรศัพท์ภายใน :   8641
อีเมล์ :   j.meemantvit@gmail.com
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ ตั้งแต่ - ปีที่จบ
(พ.ศ.)
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี 2541 - 2544 บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระเจ้า
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
อบรม (Training)
1.23 ธ.ค. 2559
23 ธ.ค. 2559
Scopus training for lecturer, professor, research administration officer, and graduate student December 23, 2016 at 9.00-12.00 a.m.Computer laboratory of Prab Trai Jark Building (Room 44, on 4th Floor
2.8 เม.ย. 2559
8 เม.ย. 2559
KM "เรียนรู้หน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรกองบริหารการวิจัย"กองบริหารการวิจัย
3.23 ก.พ. 2558
23 ก.พ. 2558
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
4.5 มี.ค. 2550
10 มี.ค. 2550
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
สัมมนา (Seminar attendance)
5.16 ต.ค. 2550
22 ต.ค. 2550
นครศรีธรรมราช
ประชุม (Conference)
6.17 ส.ค. 2559
21 ส.ค. 2559
งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 (Thailand Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
7.29 ส.ค. 2557
29 ส.ค. 2557
ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารมหาธรรมราชา โซน C