แสดงรายละเอียด

ข้อมูลของนางสาวสุภัชญา  เครือออน

ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวสุภัชญา เครือออน
สังกัด :   งานนวัตกรรมและการเผยแพร่
ประเภท :   พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน :   TC206
โทรศัพท์ภายใน :   8641
อีเมล์ :   matoom_changontour@hotmail.com

ไม่มีข้อมูล การศึกษา

ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
อบรม (Training)
1.23 ธ.ค. 2559
23 ธ.ค. 2559
Scopus training for lecturer, professor, research administration officer, and graduate student December 23, 2016 at 9.00-12.00 a.m.Computer laboratory of Prab Trai Jark Building (Room 44, on 4th Floor)
2.30 พ.ค. 2559
30 พ.ค. 2559
KM เรื่อง "เรียนรู้เกี่ยวกับการเงิน พัสดุ และเอกสารราชการ"กองบริหารการวิจัย
3.8 เม.ย. 2559
8 เม.ย. 2559
KM "เรียนรู้หน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรกองบริหารการวิจัย"กองบริหารการวิจัย
ประชุม (Conference)
4.2 ก.พ. 2560
6 ก.พ. 2560
"งานวันนักประดิษฐ์"ประจำปี 2560 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
5.17 ส.ค. 2559
21 ส.ค. 2559
งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 (Thailand Research Expo 2016) โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
กิจกรรมการดูงาน (Observe activities)
6.12 ม.ค. 2560
14 ม.ค. 2560
การศึกษาดูงาน Site visit โครงการรัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์
7.2 ก.ย. 2559
3 ก.ย. 2559
ศึกษาดูงานโครงการวิจัยที่เป็น Best Practice ของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์