แสดงรายละเอียด

ข้อมูลของนางสาวเพ็ญพร  ประไพพิณ

ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวเพ็ญพร ประไพพิณ
สังกัด :   งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน
ประเภท :   พนักงานมหาวิทยาลัย(สายบริการ)
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน :   TC213
โทรศัพท์ภายใน :   0 5596 8614
อีเมล์ :   penpondp.nu.ac.th

ไม่มีข้อมูล การศึกษา

ไม่มีข้อมูล อบรมฯ/สัมมนา/ประชุม/อื่นๆ