แสดงรายละเอียด

ข้อมูลของนายภวัต  ภาชนะ

ชื่อ - นามสกุล :   นายภวัต ภาชนะ
สังกัด :   งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน
ประเภท :   พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร(สายบริการ)
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน :   TC 212
โทรศัพท์ภายใน :   8639
อีเมล์ :   p.pachana@hotmail.com
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ ตั้งแต่ - ปีที่จบ
(พ.ศ.)
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี 2550 - 2553 วศบ.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
อบรม (Training)
1.2 มี.ค. 2560
4 มี.ค. 2560
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2.15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
การประชุมชี้แจงและอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ NRMS และระบบ STDBสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
3.8 เม.ย. 2559
8 เม.ย. 2559
KM "เรียนรู้หน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรกองบริหารการวิจัย"กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
4.22 มิ.ย. 2558
22 มิ.ย. 2558
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.22 มิ.ย. 2558
22 มิ.ย. 2558
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรอาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6.13 มิ.ย. 2557
13 มิ.ย. 2557
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7.29 พ.ค. 2557
29 พ.ค. 2557
โครงการจัดการความรู้กองบริหารการวิจัย (KM) ครั้ง 1 ห้วข้อ "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและพัสดุ"กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชุม (Conference)
8.24 เม.ย. 2560
4 พ.ค. 2560
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน การดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร
9.24 ก.พ. 2560
24 ก.พ. 2560
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวทช.ภาคเหนือ ประจำปี 2560ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
10.17 ส.ค. 2559
21 ส.ค. 2559
งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 (Thailand Research Expo 2016)โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
11.12 พ.ค. 2559
12 พ.ค. 2559
การประชุมเรื่อง ASEAN and the Rise of Regional Educationอาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
12.15 มี.ค. 2559
15 มี.ค. 2559
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรอาคารเรียนรวม EN 201 คณะวิศวกรรมศาสตร์
กิจกรรมการดูงาน (Observe activities)
13.12 ม.ค. 2560
14 ม.ค. 2560
การศึกษาดูงาน Site visit โครงการรัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
14.3 เม.ย. 2559
3 เม.ย. 2559
ศึกษาดูงาน บริษัท ไท.ซี.เอ็ม.เอส สแตนดาร์ด อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ริเริ่มการปลูกถั่วดาวอินคาจังหวัดเชียงราย
15.28 ส.ค. 2558
30 ส.ค. 2558
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
16.30 ส.ค. 2557
3 ก.ย. 2557
ดูงานมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเกาหลีประเทศเกาหลี
17.21 ส.ค. 2556
24 ส.ค. 2556
โครงการสัมมนาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน และศึกษาดูงานวิจัยมหาวิทยาลัยในเครือข่ายการวิจัยภาคใต้เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนบน (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18.15 ก.พ. 2556
16 ก.พ. 2556
การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพา
ความสนใจด้านงานวิจัย (Research interest)
19.19 ธ.ค. 2558
19 ธ.ค. 2558
โครงการการพัฒนาทักษะนักวิจัยเชิงคุณภาพ : แนวคิด การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการนำเสนอผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
อื่นๆ (Others)
20.1 พ.ค. 2559
30 เม.ย. 2560
ที่ปรึกษาชมรม NU New Seed มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
21.1 พ.ค. 2559
30 เม.ย. 2560
ที่ปรึกษาชมรม สืบสานล้านนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
22.21 เม.ย. 2559
21 เม.ย. 2559
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม งานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12มหาวิทยาลัยนเรศวร
23.2 มี.ค. 2559
2 มี.ค. 2559
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในกองบริหารการวิจัย : ระดับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร
24.21 ม.ค. 2559
21 ม.ค. 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำกองบริหารการวิจัยกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
25.1 ก.ย. 2558
1 ก.ย. 2558
คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st ASEAN Conference on “Impact Assessment and Mitigation under the theme of Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development” มหาวิทยาลัยนเรศวร
26.24 ส.ค. 2558
24 ส.ค. 2558
ที่ปรึกษาชมรมผู้ประกอบการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
27.17 ก.ค. 2558
17 ก.ค. 2558
คณะทำงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านชาติพันธุ์ในเอเซีย ครั้งที่ 1สถานอารยธรรมโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
28.1 พ.ค. 2558
30 เม.ย. 2559
ที่ปรึกษาชมรม NU New Seed มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
29.21 เม.ย. 2558
2 ธ.ค. 2558
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Gender Equity across Culture”มหาวิทยาลัยนเรศวร
30.24 มี.ค. 2558
2 ธ.ค. 2558
คณะกรรมการการประชุมวิชาการนานาชาติ "An International Conference on Energy: World Future Alternatives"มหาวิทยาลัยนเรศวร
31.26 ก.พ. 2558
26 ก.พ. 2558
คณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2558มหาวิทยาลัยนเรศวร
32.22 ก.ค. 2557
22 ก.ค. 2557
คณะกรรมการดำเนินงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10มหาวิทยาลัยนเรศวร
33.31 ต.ค. 2556
12 พ.ย. 2556
ที่ปรึกษากิจกรรมเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6มหาวิทยาลัยนเรศวร
34.16 ก.ย. 2556
28 ก.ย. 2556
คณะกรรมการดำเนินโครงการการขอรับรองคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จาก SIDCERมหาวิทยาลัยนเรศวร
35.17 มิ.ย. 2556
29 ก.ค. 2556
คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 9มหาวิทยาลัยนเรศวร
36.28 พ.ค. 2556
28 พ.ค. 2556
คณะทำงานโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ พ.ศ.2556-2554สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
37.1 พ.ค. 2556
17 พ.ค. 2556
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการไขมันและน้ำมันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
38.26 เม.ย. 2556
23 พ.ค. 2556
คณะกรรมการจัดกิจกรรมครบรอบ 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
39.26 ก.พ. 2556
22 มี.ค. 2556
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกีฬา และฝ่ายกองเชียร์ ในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556มหาวิทยาลัยนเรศวร