แสดงรายละเอียด

ข้อมูลของนางสาวพิมพ์ลดา  สิงหเรศ

ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวพิมพ์ลดา สิงหเรศ
สังกัด :   งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน
ประเภท :   พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร(สายบริการ)
ตำแหน่ง :   นักวิจัย
ห้องทำงาน :   TC 213
โทรศัพท์ภายใน :   8614
อีเมล์ :   research_1972@hotmail.com
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ ตั้งแต่ - ปีที่จบ
(พ.ศ.)
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี 2542 - 2544 ปริญญาตรี ศศ.บ.ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัณฑ์พิบูลสงครามพิษณุโลก
ปริญญาโท 2545 - 2547 ปริญญาโท วท.ม.วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
อบรม (Training)
1.1 มิ.ย. 2559
1 มิ.ย. 2559
อบรม Green Officeกองบริหารการวิจัย
2.30 พ.ค. 2559
30 พ.ค. 2559
KM เรื่อง "เรียนรู้เกี่ยวกับการเงิน พัสดุ และเอกสารราชการ"กองบริหารการวิจัย
3.8 เม.ย. 2559
8 เม.ย. 2559
KM "เรียนรู้หน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรกองบริหารการวิจัย"กองบริหารการวิจัย
4.15 มี.ค. 2559
15 มี.ค. 2559
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย (CoPs-งานประกันคุณภาพ)กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.30 พ.ย. 2558
2 ธ.ค. 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมวิชาการนานาชาติ "Stem Cell : Development & Management"กองบริหารการวิจัย
6.27 ก.ค. 2558
28 ก.ค. 2558
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ NRMS ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง)มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
7.22 ก.ค. 2558
24 ก.ค. 2558
ประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 11 โดยดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในระดับนานาชาติ และรางวัลนักวิจัยดีเด่น (Hall of Fame) เพื่อเป็นการเผยแพร่และเชิดชูเกียรติให้กับนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในกองบริหารการวิจัย/อาคารเอกาทศรถ
8.10 ก.ค. 2557
10 ก.ค. 2557
อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของหน่วยงานภานใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดีกองกลาง/อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร
9.27 ก.พ. 2557
27 ก.พ. 2557
การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชุม (Conference)
10.21 ก.ค. 2559
22 ก.ค. 2559
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 12 (ฝ่ายอำนวยการ-ลงทะเบียน)กองบริหารการวิจัย
11.13 พ.ย. 2558
13 พ.ย. 2558
การใช้งานระบบติดตามการใช้งบประมาณการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
12.10 ก.ค. 2557
10 ก.ค. 2557
ประชุมปฏิบัติการเพื่อทดสอบระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ/มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
กิจกรรมการดูงาน (Observe activities)
13.12 ม.ค. 2560
14 ม.ค. 2560
การศึกษาดูงาน Site visit โครงการรัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
อื่นๆ (Others)
14.25 ก.พ. 2559
25 ก.พ. 2559
แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานการสอบกลางภาคประจำปีการศึกษา 2558กองการศึกษาทั่วไป/อาคารปราบไตรจักษ์