แสดงรายละเอียด

ข้อมูลของนางสาวประดารัตน์  เปพะนัส

ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวประดารัตน์ เปพะนัส
สังกัด :   งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน
ประเภท :   พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร(สายบริการ)
ตำแหน่ง :   นักวิชาการเงินและบัญชี
ห้องทำงาน :   ชั้น 2 อาคารมหาธรรมราชา ห้อง TC 213
โทรศัพท์ภายใน :   055-968643
อีเมล์ :   pp-nus@hotmail.com
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ ตั้งแต่ - ปีที่จบ
(พ.ศ.)
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี 2545 - 2547 หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
อบรม (Training)
1.1 ก.ค. 2558
2 ก.ค. 2558
การจัดหาพัสดุด้วยตลาดอิเล็คทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (E-Bidding)กองคลัง ม.นเรศวร
2.26 ก.พ. 2558
27 ก.พ. 2558
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตร การบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้โปร่งใสสำหรับส่วนราชการสถานการศึกษาต่อเนื่อง ณ โรงแรงฮอลิเดย์การ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
3.1 พ.ย. 2554
31 ม.ค. 2555
โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย "การเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสุูตรเทคนิคการทำงานให้เหนือความคาดหวัง หลักสูตรเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน และหลักสูตร Creative Thinkingสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมน ม.นเรศวร
4.24 มิ.ย. 2554
24 มิ.ย. 2554
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์การวิจัยกองบริหารการวิจัย ม.นเรศวร
5.27 พ.ค. 2554
27 พ.ค. 2554
การนำเสนอเพื่อแนะนำฐานข้อมูลครุภัณฑ์สำนักหอสมุด ม.นเรศวร
6.24 พ.ค. 2554
24 พ.ค. 2554
โครงการบริหารการใช้พัสดุภายในมหาวิทยาลัยเพื่อความคุ้มค่ากองคลัง ม.นเรศวร
7.5 พ.ค. 2554
7 พ.ค. 2554
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารการวิจัยกองบริหารการวิจัย ม.นเรศวร
8.30 มี.ค. 2554
31 มี.ค. 2554
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พีงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ครั้งที่ 2กองคลัง ม.นเรศวร
9.28 มี.ค. 2554
28 มี.ค. 2554
โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ รุ่งที่ 4กองแผนงาน ม.นเรศวร
10.18 พ.ย. 2553
18 พ.ย. 2553
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พีงจ่าย ลักษณะ 3 มิติกองคลัง ม.นเรศวร
11.6 ต.ค. 2553
6 ต.ค. 2553
โครงการประกันคุณภาพภายในกองบริหารการวิจัย ประจำปี 2552กองบริหารการวิจัย ม.นเรศวร
สัมมนา (Seminar attendance)
12.30 ต.ค. 2553
31 ต.ค. 2553
โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการเงินและบัญชีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน
13.19 ส.ค. 2549
19 ส.ค. 2549
โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการเงินและบัญชีกองคลัง อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชุม (Conference)
14.1 มี.ค. 2560
1 มี.ค. 2560
ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี
15.22 พ.ย. 2559
22 พ.ย. 2559
ประชุมหารือแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการบริการวิชาการและโครงการบำนุธรรมรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560กองบริการวิชาการ อาคารขวัญเมือง ม.นเรศวร
16.22 ส.ค. 2557
22 ส.ค. 2557
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ "แนวปฏิบัติตามข้อสังเกตของสำนักงานตรวจสอบพิเศษ ภาค 10"กองคลัง ม.นเรศวร
17.30 เม.ย. 2557
30 เม.ย. 2557
ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน : ระบบการจ่ายตรงเจ้าหนี้กองคลัง ม.นเรศวร