แสดงรายละเอียด

ข้อมูลของนางสาวกมลทิพย์  กวางประสิทธิ์

ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวกมลทิพย์ กวางประสิทธิ์
สังกัด :   งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน
ประเภท :   พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร(สายบริการ)
ตำแหน่ง :   นักวิชาการเงินและบัญชี
ห้องทำงาน :   
โทรศัพท์ภายใน :   055968643
อีเมล์ :   kamonthip_29@hotmail.com
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ ตั้งแต่ - ปีที่จบ
(พ.ศ.)
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี 2550 - 2553 บช.บ (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไม่มีข้อมูล อบรมฯ/สัมมนา/ประชุม/อื่นๆ