แสดงรายละเอียด

ข้อมูลของนายธนกร  ธีระวุฒิชัยกิจ

ชื่อ - นามสกุล :   นายธนกร ธีระวุฒิชัยกิจ
สังกัด :   งานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย
ประเภท :   พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร(สายบริการ)
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน :   ห้อง TC212
โทรศัพท์ภายใน :   055-968639
อีเมล์ :   thanakornt@nu.ac.th
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ ตั้งแต่ - ปีที่จบ
(พ.ศ.)
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี 2550 - 2556 ศบ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
อบรม (Training)
1.15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
การประชุมชี้แจงและอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ NRMS และระบบ STDBห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วช.3 ชั้น2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
2.26 มิ.ย. 2559
27 มิ.ย. 2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ NRMS ใน 4 ภูมิภาค ประจำปี 2559” ครั้งที่ 4 ภาคกลางห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
3.27 ก.ค. 2558
28 ก.ค. 2558
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ NRMS ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง)มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
สัมมนา (Seminar attendance)
4.29 ม.ค. 2560
30 ม.ค. 2560
Seminar on Thai - German Research activity Information 2017มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุม (Conference)
5.17 ก.ค. 2558
20 ก.ค. 2558
การประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่าย C) และสัมมนาผู้ประสานงานเครือข่ายบริหารการวิจัยครั้งที่ 2/2558โรงแรม DEEVANA MERCURE จังหวัดกระบี่
กิจกรรมการดูงาน (Observe activities)
6.12 ม.ค. 2560
14 ก.พ. 2560
การศึกษาดูงาน Site visit โครงการรัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (เขาค้อ)
7.18 ส.ค. 2559
19 ส.ค. 2559
Thailand Research Expo 2016โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
8.3 เม.ย. 2559
5 เม.ย. 2559
ศึกษาดูงานผู้ริเริ่มการปลูกถั่วดาวอินคา (บริษัท ไท.ซี.เอ็ม.เอส สแตนดาร์ด อินดัสเตรียล จำกัด)บริษัท ไท.ซี.เอ็ม.เอส สแตนดาร์ด อินดัสเตรียล จำกัด จังหวัดเชียงราย
อื่นๆ (Others)
9.21 ก.ค. 2559
23 ก.ค. 2559
คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 12อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10.30 พ.ย. 2558
2 ธ.ค. 2558
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Gender Equity Culture"คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11.22 ก.ค. 2558
24 ก.ค. 2558
คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 11อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
12.26 ก.พ. 2558
26 ก.พ. 2558
คณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2558ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร