แสดงรายละเอียด

ข้อมูลของนางสาวมณธิรา  ฉิมแว่น

ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวมณธิรา ฉิมแว่น
สังกัด :   งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน
ประเภท :   พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร(สายบริการ)
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน :   TC 211
โทรศัพท์ภายใน :   055-968642
อีเมล์ :   montirac@nu.ac.th
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ ตั้งแต่ - ปีที่จบ
(พ.ศ.)
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี 2550 - 2554 ศิลปศาสตร์บัณฑิด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
อบรม (Training)
1.14 ธ.ค. 2560
15 ธ.ค. 2560
Good Clinical Practice (GCP)ห้องประชุมเอกาทศรถ ตึกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.27 เม.ย. 2559
28 เม.ย. 2559
Good Clinical Practice (GCP)ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 (สโลป) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
3.6 ส.ค. 2558
7 ส.ค. 2558
Good Clinical Practice (GCP)ห้องประชุม AHS 3405 อาคารปฏิบัติการ 1 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4.20 มี.ค. 2558
20 มี.ค. 2558
Human Subject Protection Courseห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.28 ก.ย. 2557
29 ก.ย. 2557
Good Clinical Practice (GCP)โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค
6.23 ส.ค. 2556
23 ส.ค. 2556
Human Subject Protection Courseห้องสัมมนาเอกาทศรถ 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7.1 พ.ค. 2556
1 พ.ค. 2556
ความรู้พื้นฐานด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนาย์และวิธีดำเนินการมาตรฐานการวิจัย (SOPs) ครั้งที่ 01/56ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
8.1 พ.ย. 2555
1 พ.ย. 2555
อบรมทีมประกันคุณภาพของ DRA และผู้ประสานงานวิจัยห้องประชุมกองบริหารการวิจัย กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชุม (Conference)
9.21 พ.ย. 2558
22 พ.ย. 2558
16th FERCAP International ConferenceKing Chulalongkorn Memorial, Bangkok.
10.25 เม.ย. 2556
25 เม.ย. 2556
ประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพห้องประชุมกองบริหารการวิจัย กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
11.23 เม.ย. 2556
23 เม.ย. 2556
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กลุ่มย่อยห้องประชุมกองบริหารการวิจัย กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
12.27 ก.พ. 2556
28 ก.พ. 2556
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2556โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม
13.24 ธ.ค. 2555
24 ธ.ค. 2555
สรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านวิจัยห้องประชุมกองบริหารการวิจัย กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
14.23 พ.ย. 2555
23 พ.ย. 2555
ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (เครือข่าย B)ห้องประชุมเสลา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร