แสดงรายละเอียด

ข้อมูลของนายว่าที่ ร.ท. ทัศน์ชัย  ทอแสงมิติ

ชื่อ - นามสกุล :   นายว่าที่ ร.ท. ทัศน์ชัย ทอแสงมิติ
สังกัด :   งานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย
ประเภท :   พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร(สายบริการ)
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน :   TC 204
โทรศัพท์ภายใน :   8604
อีเมล์ :   thatchait@nu.ac.th
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ ตั้งแต่ - ปีที่จบ
(พ.ศ.)
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี 2551 - 2554 ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
Certificate 2558 - 2558 หลักสูตรผู้บังคับหมวดเหล่าทหารปืนใหญ่ (ร.ท.) รร.กสร.ศสร.นรด.ทบ.
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
อบรม (Training)
1.30 ต.ค. 2559
30 ต.ค. 2559
หลักสูตรพลร่มสัมพันธ์ และได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกพลร่มสัมพันธ์ รุ่นที่ 1603โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ
2.30 ส.ค. 2559
30 ส.ค. 2559
Regular Combat Automatic Firearms Course Honorary Classศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย
3.18 ส.ค. 2559
18 ส.ค. 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
4.14 มิ.ย. 2559
14 มิ.ย. 2559
โครงการอบรมการใช้หลักภาษาที่ถูกต้องเพื่อการจัดทำผลงานทางวิชาการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.26 พ.ค. 2559
26 พ.ค. 2559
Basic Firearms Course Honorary Classศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย
6.27 เม.ย. 2559
28 เม.ย. 2559
Two-day intensive course on the principles of Good Clinical Practice (GCP) TrainingNaresuan University Institutional Review Board & Thailand Center of Excellence for Life Sciences & Medical Research Network of the Consortium of Thai Medical Schools & Faculty of Medicine, Naresuan University
7.3 ก.พ. 2559
3 ก.พ. 2559
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม : หลักสูตรขั้นต้นมหาวิทยาลัยนเรศวร
8.1 ก.พ. 2559
2 ก.พ. 2559
Human Subject Protection Courseมหาวิทยาลัยนเรศวร
9.22 ก.ย. 2558
23 ก.ย. 2558
หลักสูตรแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม หลักสูตรเร่งรัดกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
10.28 มี.ค. 2557
28 มี.ค. 2557
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางจุลชีววิทยาแก่ผู้ประกอบการและบุคลากรทางการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11.21 ม.ค. 2557
22 ม.ค. 2557
Human Subject Protection Courseมหาวิทยาลัยนเรศวร
สัมมนา (Seminar attendance)
12.27 ก.พ. 2560
28 ก.พ. 2560
การจัดทำวิธีการดำเนินมาตรฐาน (SOPs) ความปลอดภัยทางชีวภาพคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
13.22 ต.ค. 2559
24 ต.ค. 2559
การประชุมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการกรณีศึกษาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ กรณีศึกษาสรุปข้อมูลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเชิงคุณภาพโรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี
ประชุม (Conference)
14.25 ม.ค. 2560
25 ม.ค. 2560
การประชุมเพื่อจัดทำแนวทาง การรับ-ส่ง ตัวอย่างวิเคราะห์ทดสอบระหว่างเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
15.1 ธ.ค. 2559
2 ธ.ค. 2559
การประชุมเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทสไทยครั้งที่ 1/2560มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16.13 ก.ย. 2559
13 ก.ย. 2559
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทยศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
17.3 ก.ย. 2558
3 ก.ย. 2558
ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน ประจำปี 2558: กฎหมายในงานวิจัยทางชีวภาพกับความพร้อมของ IBC ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
18.19 พ.ย. 2557
20 พ.ย. 2557
ประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในรอบ 12 เดือน ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2556สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)
กิจกรรมการดูงาน (Observe activities)
19.1 ธ.ค. 2559
1 ธ.ค. 2559
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)
20.13 ก.ย. 2559
13 ก.ย. 2559
ห้องปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ความสนใจด้านงานวิจัย (Research interest)
21.26 ม.ค. 2558
27 ม.ค. 2558
การใช้ตารางประเมินความเสี่ยงเพื่อการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ผู้เขียน ปภพ อินอ้าย, ทัศน์ชัย ทอแสงมิติ, สุชา นุ่มเกลี้ยง, วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์, พีรญา อึ้งอุดรภักดีการประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2557 HIA Conference: The Impact of Health Impact Assessment จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)
22.29 ส.ค. 2555
29 ส.ค. 2555
Antioxidant and antiglycation properties of the water extract of triandra ผู้เขียน: Wachirawadee Malakul, Thatchai Thorsangmiti, Panumat DeiamPoster Presentation (Medical Science) Naresuan Research Conference 8th การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 8
23.13 มี.ค. 2555
13 มี.ค. 2555
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ daidzein ต่อเม็ดเลือดแดงที่อยู่ในสภาวะที่มีอนุมูลอิสระสูง (Antioxidant effect of daidzein on erythrocytes subjected to oxidative stress) ผู้เขียน: วชิราวดี มาลากุล, ทัศน์ชัย ทอแสงมิติThe 4th Science Research Conference การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร
24.6 ก.พ. 2555
6 ก.พ. 2555
Protective effect of daidzein against free Radical-Induced Erythrocyte lysis ผู้เขียน: Thatchai Thorsangmiti, Angkana Kritsongsakchai, Wachirawadee Malakulการประชุมวิชาการ "Medical Science Academic Annual Meeting (MSAAM) 2012" ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อื่นๆ (Others)
25.2 ก.ค. 2559
2 ก.ค. 2559
ประกอบคุณประโยชน์แก่กิจการโดดร่มกองทัพเรือศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
26.26 ต.ค. 2558
26 ต.ค. 2558
ได้สนับสนุนและทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยทหารพรานกองทัพภาคที่ 1 รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยทหารพรานกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติกองทัพภาคที่ 1