แสดงรายละเอียด

ข้อมูลของนางสาวชไมพร  ศรีสุราช

ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวชไมพร ศรีสุราช
สังกัด :   งานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย
ประเภท :   พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร(สายบริการ)
ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา
ห้องทำงาน :   งานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย
โทรศัพท์ภายใน :   8642
อีเมล์ :   chamaiporns@nu.ac.th
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ ตั้งแต่ - ปีที่จบ
(พ.ศ.)
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี 2547 - 2550 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท 2553 - 2554 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
อบรม (Training)
1.23 ม.ค. 2560
23 ม.ค. 2560
หลักสูตร Human Subject Protection Courseห้องสัมมนาเอกาทศรถ 211 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชุม (Conference)
2.21 พ.ย. 2559
23 พ.ย. 2559
The 16th FERCAP International Conference : “Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Western Pacific”BhumiSiriManglanusorn Building, King Chulalongkorn Memorial Hospital