แสดงรายละเอียด

ข้อมูลของนางสาวศันสนีย์  ชำนิเขตร์กิจ

ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวศันสนีย์ ชำนิเขตร์กิจ
สังกัด :   งานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย
ประเภท :   พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร(สายบริการ)
ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา
ห้องทำงาน :   TC 205
โทรศัพท์ภายใน :   8637
อีเมล์ :   sansaneec@nu.ac.th
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ ตั้งแต่ - ปีที่จบ
(พ.ศ.)
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี 2552 - 2555 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
อบรม (Training)
1.22 ก.ค. 2560
22 ก.ค. 2560
อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ “Basic Human Subject Protection” กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.27 เม.ย. 2559
28 เม.ย. 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice : GCP) ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 (สโลป) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
3.1 ก.พ. 2559
1 ก.พ. 2559
อบรมมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยอาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4.28 ม.ค. 2558
28 ม.ค. 2558
อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ “Basic Human Subject Protection” กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชุม (Conference)
5.22 พ.ย. 2560
22 พ.ย. 2560
ประชุมหารือแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 กองบริการวิชาการ/อาคารขวัญเมือง