แสดงรายละเอียด

ข้อมูลของนายประธาน  สายคำ

ชื่อ - นามสกุล :   นายประธาน สายคำ
สังกัด :   งานนวัตกรรมและการเผยแพร่
ประเภท :   พนักงานมหาวิทยาลัย(สายบริการ)
ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ห้องทำงาน :   
โทรศัพท์ภายใน :   8641
อีเมล์ :   prathans@nu.ac.th
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ ตั้งแต่ - ปีที่จบ
(พ.ศ.)
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
อาชีวศึกษา - - 2538 ปวช.อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิดสุโขทัย
อาชีวศึกษา 2538 - 2540 ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี จังหวัดพิษณุโลก
ปริญญาตรี 2542 - 2545 กศ.บป.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ปริญญาโท 2546 - 2548 วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
อบรม (Training)
1.10 มี.ค. 2560
10 มี.ค. 2560
การประชุมเครือข่ายระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงานในส่วนภูมิภาค (จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ 1/2560ณ ห้องผกาแก้ว ชั้น 1 โรงแรมวังแก้ว อ.เมือง จ.พิษณุโลก
2.23 ธ.ค. 2559
23 ธ.ค. 2559
Scopus training for lecturer, professor, research administration officer, and graduate student December 23, 2016 at 9.00-12.00 a.m. Computer laboratory of Prab Trai Jark Building (Room 44, on 4th Floor)
3.5 ก.ย. 2559
5 ก.ย. 2559
การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ" (National Research Management System : NRMS) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 44 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
4.8 เม.ย. 2559
8 เม.ย. 2559
โครงการจัดการความรู้กองบริหารการวิจัย (KM) ประจำปี 2559ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย
5.23 ก.พ. 2558
23 ก.พ. 2558
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ณ ห้องประชุม 114 ชั้น 1 อาคารมหาธรรมราชา C มหาวิทยาลัยนเรศวร
6.16 ก.พ. 2558
16 ก.พ. 2558
ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand)สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
7.29 พ.ค. 2557
29 พ.ค. 2557
โครงการจัดการความรู้กองบริหารการวิจัย (KM) ครั้ง 1 ห้วข้อ "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและพัสดุ" ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย
8.21 พ.ย. 2546
21 พ.ย. 2546
การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNoteสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชุม (Conference)
9.17 ส.ค. 2559
21 ส.ค. 2559
งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 (Thailand Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
10.22 ก.ค. 2557
23 ก.ค. 2557
การนำเสนอผลงาน Poster Presentation กลุ่มวิจัยสถาบัน ในการประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 10: เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
กิจกรรมการดูงาน (Observe activities)
11.12 ม.ค. 2560
14 ม.ค. 2560
การศึกษาดูงาน Site visit โครงการรัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบรูณ์ อ.เขาค้อ จ.เพชรบรูณ์
12.29 ส.ค. 2557
29 ส.ค. 2557
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชน ในเชิงพาณิชย์ฯ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนณ ห้องประชุม ชั้น 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับผู้ประสานงานวิจัยและบุคลากรกองบริหารการวิจัย