แสดงรายละเอียด

ข้อมูลของนางสาวธีราพร  ขวัญคง

ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวธีราพร ขวัญคง
สังกัด :   งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน
ประเภท :   พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร(สายบริการ)
ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา
ห้องทำงาน :   เอกาทศรถ ชั้น 1
โทรศัพท์ภายใน :   8641
อีเมล์ :   kkteeraporn@gmail.com
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ ตั้งแต่ - ปีที่จบ
(พ.ศ.)
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี 2541 - 2544 ศิลปศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท 2547 - 2548 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
ประชุม (Conference)
1.3 มี.ค. 2560
3 มี.ค. 2560
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยในอนาคต ให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
2.16 ก.พ. 2560
17 ก.พ. 2560
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ (เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย) ระดับชาติ ครั้งที่ 3จัดโดย เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยลัยเพื่อการวิจัย (RUN)/ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมการดูงาน (Observe activities)
3.12 ม.ค. 2560
14 ม.ค. 2560
ประชุม Site visit โครงการรัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์จัดโดย งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน/อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
4.2 ธ.ค. 2559
4 ธ.ค. 2559
เข้าร่วมโครงการ RUNHugNan ทำดีนี้เพื่อพ่อจัดโดย เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)/จังหวัดน่าน