แสดงรายละเอียด

ข้อมูลของนางสาวสิริกร  ชูแก้ว

ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวสิริกร ชูแก้ว
สังกัด :   เลขานุการกองบริหารการวิจัย
ประเภท :   พนักงานมหาวิทยาลัย(สายบริการ)
ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา
ห้องทำงาน :   8644
โทรศัพท์ภายใน :   8644
อีเมล์ :   sirikornc@nu.ac.th
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ ตั้งแต่ - ปีที่จบ
(พ.ศ.)
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาโท 2546 - 2548 เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (กศม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
กิจกรรมการดูงาน (Observe activities)
1.12 ม.ค. 2560
14 ม.ค. 2560
ประชุม Site visit โครงการรัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์จัดโดย งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน (สกอ.)/อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
2.1 ก.ย. 2559
2 ก.ย. 2559
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและศึกษาดูงาน เครือข่ายฯ (สกอ.)จัดโดย งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน (สกอ.)/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเขื่อนสิริกิติ์
อื่นๆ (Others)
3.9 ม.ค. 2560
10 ม.ค. 2560
เข้าร่วมงานแถลงข่าวและนำเสนอผลงานวิจัย "Green Khaokho สานต่อ Route 12"จัดโดย สกว./อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์