แสดงรายละเอียด

ข้อมูลของนายยงยุทธ  บ่อแก้ว

ชื่อ - นามสกุล :   นายยงยุทธ บ่อแก้ว
สังกัด :   งานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย
ประเภท :   พนักงานมหาวิทยาลัย(สายบริการ)
ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน :   TC 205 อาคารมหาธรรมราชา
โทรศัพท์ภายใน :   8637
อีเมล์ :   yongyutb@nu.ac.th
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ ตั้งแต่ - ปีที่จบ
(พ.ศ.)
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี 2544 - 2546 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ปริญญาโท 2551 - 2552 เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
อบรม (Training)
1.24 มี.ค. 2560
24 มี.ค. 2560
Human subject protection courseคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 211 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ
2.16 มี.ค. 2560
17 มี.ค. 2560
Good Clinical Practiceคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ
3.23 ม.ค. 2560
23 ม.ค. 2560
Human subject protection courseคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ