แสดงรายละเอียด

ข้อมูลของนายยุทธนา  สงนรินทร์

ชื่อ - นามสกุล :   นายยุทธนา สงนรินทร์
สังกัด :   งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน
ประเภท :   พนักงานมหาวิทยาลัย(สายบริการ)
ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน :   TC 213
โทรศัพท์ภายใน :   8643
อีเมล์ :   yuttanas@nu.ac.th
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ ตั้งแต่ - ปีที่จบ
(พ.ศ.)
วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี 2538 - 2542 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปริญญาโท 2548 - 2549 วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ วันที่ - วันที่ หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่
อบรม (Training)
1.26 ธ.ค. 2559
27 ธ.ค. 2559
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หลักสูตร "หัวหน้างานกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยยุคใหม่"กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.15 พ.ย. 2553
30 ธ.ค. 2553
หลักสูตรนักบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (นบก.มจ) รุ่นที่ 2สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้