แสดงข้อมูลบุคคล

รูป ชื่อ - นามสกุล งาน ตำแหน่ง ห้อง/โทรศัพท์ E-Mail
ไม่มีรูป นางเยาวรัตน์  มยุโรวาส เลขานุการกองการวิจัยและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป yaowarutno@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวปิยภรณ์   ภูกระทาน สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป piyapornp@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางขนิษฐา   กลิ่นมาลี สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป kanittabo@nu.ac.th
ไม่มีรูป นายสุระกิจ   กันเกตุ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป surakitk@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวเพ็ญพร   ประไพพิณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป penpornp@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวนัฏชรี   สุนทรชัยบูรณ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป nutcharees@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวหนึ่งฤทัย   สุ่นเดช อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป nuengruethais@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวปวีณา  เจณณวาสิน อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป paweenaje@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวจริยา  จริยา อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป jariyaj@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวกุญช์ชญา  โอภาสทิพากร อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป koonchaya.o@gmail.com
ไม่มีรูป นางสาวปวีณา  ไกรวิจิตร อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นายปภาวรินทร์  สุวรรณกาศ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาวจุฬาวรรณ  อ่อนอิ่ม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นายวชิรวิชญ์  จันทรวรพัฒน์ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาวสุภาภรณ์  เอี่ยมเหม็น อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาวเพิ่มพร  ยังแช่ม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาวพัชรินทร์  วินทะสมบัติ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาวปวัสวรรณ  หวังจิตร งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาวประภัสสร  สวัสดิ์มงคล อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาวจุฑามาศ  ใจสมัคร อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาวกัญญาณัฐ  สีนิวาส อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาววลัยลักษณ์  ดอนจักร อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นายวรวิทย์  กาสีทอง สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาววิจิตรา  สว่างแจ้ง สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางภิญญดา  อ่ำดี อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป pinyadap@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวปภัสวรรณ  หวังจิตร งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป papassawanv@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวนลัทพร  รัตนตรัยวงศ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป nalatpornr@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวเตือนใจ   ช่วงสิงห์ เลขานุการกองการวิจัยและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป tuanhaic@nu.ac.th
ไม่มีรูป นายภวัต   ภาชนะ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป bhavatab@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวสุภัชญา   เครือออน งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป supatchayakr@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวกฤษฏิ์พิชชา   หทัยสุวรรณ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป kishphitchah@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวภัทรนันท์   นาคาคง งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป pataranann@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาววานิชญา   บุตรมางกูล งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป wanitchayab@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวมณธิรา   ฉิมแว่น งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป montirac@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางกันต์ฤทัย   เอี่ยมสุโร เลขานุการกองการวิจัยและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป kanruetaie@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางณิชนันทน์   ฟักบัว เลขานุการกองการวิจัยและนวัตกรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป onpreeyat@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวธนิดา   พงษ์พิชิต งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป thanidapo@nu.ac.th
ไม่มีรูป นายธนกร   ธีระวุฒิชัยกิจ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป thanakornt@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวปรางทิพย์   แก้วประสิทธิ์ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป prangtipk@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวประดารัตน์   เปพะนัส เลขานุการกองการวิจัยและนวัตกรรม นักวิชาการเงินและบัญชี pradaratp@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวนุชดา   ไกรดี เลขานุการกองการวิจัยและนวัตกรรม นักวิชาการเงินและบัญชี nuchadak@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวเอมอร   สารเถื่อนแก้ว อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง นักวิชาการศึกษา aemorns@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวจิตรี  มีแม่นวิทย์ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย นักวิชาการศึกษา j.meemantvit@gmail.com
ไม่มีรูป นางสาวธีราพร   ขวัญคง งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิชาการศึกษา teerapornkw@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวธนัญญา   ฉิมนนท์ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการศึกษา thananyac@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวปวีณา   ณ นคร สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา paveenan@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาววรัญญา  แก้วแจ้ง งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่วิจัย waranyak@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวสิริกานต์   มุ่ยจันตา งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่วิจัย sirikanm@nu.ac.th
ไม่มีรูป นายยุทธนา   สงนรินทร์ งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ yuttanas@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวพิมพ์ลดา   สิงหเรศ งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิจัย pimladas@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวนภัสวรรณ  ฉ่ำคร้าม งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักประชาสัมพันธ์ napatsawanc@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวณัฐธิดา   แดงทองดี เลขานุการกองการวิจัยและนวัตกรรม นักวิชาการพัสดุ nuttidad@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวมัทนา   นาคสิงห์ เลขานุการกองการวิจัยและนวัตกรรม นักวิชาการพัสดุ mattanan@nu.ac.th
ไม่มีรูป นายยงยุทธ  บ่อแก้ว งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ yongyutb@nu.ac.th
ไม่มีรูป นายพีระพงษ์   สินมา อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง วิศวกรไฟฟ้า peerapongsi@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวภาสินี  ช่วยชู อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง นักวิทยาศาสตร์
ไม่มีรูป นางสาวสมิตา  โพธิ์ทอง อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง นักวิทยาศาสตร์
ไม่มีรูป นางสาวนลัทพร  รัตนตรัยวงศ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง นักวิทยาศาสตร์
ไม่มีรูป นางสาวพิชญานิน  เพชรล้อมทอง อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง นักวิทยาศาสตร์
ไม่มีรูป นางวิภาดา   บุญส่งแท้ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิทยาศาสตร์ wiphadab@nu.ac.th
ไม่มีรูป นายกมลพรรณ   กรมเวช เลขานุการกองการวิจัยและนวัตกรรม พนักงานทั่วไป suratsr@nu.ac.th

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 61 คน
หน้า 1 จากทั้งหมด 1  หน้า 1