แสดงข้อมูลบุคคล

รูป ชื่อ - นามสกุล งาน ตำแหน่ง ห้อง/โทรศัพท์ E-Mail
ไม่มีรูป นางสาวpaweenaje  paweenaje เจ้าหน้าที่โครงการ อาจารย์
นางกันต์ฤทัย  เอี่ยมสุโร เลขานุการกองบริหารการวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8641 kanruetaie@nu.ac.th
นางสาวเตือนใจ  ช่วงสิงห์ เลขานุการกองบริหารการวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0862118917 tunjaiDra@gmail.com
นายธีรยุทธ  ตรีธัญญา งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8604 teerayutt@nu.ac.th
นางณิชนันทน์  ฟักบัว เลขานุการกองบริหารการวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055968614 nitchanunf@gmail.com
นางสาวสุภัชญา  เครือออน งานนวัตกรรมและการเผยแพร่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8641 matoom_changontour@hotmail.com
นางสาวเพ็ญพร  ประไพพิณ งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 5596 8614 penpondp.nu.ac.th
นายภวัต  ภาชนะ งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8639 p.pachana@hotmail.com
นายธนกร  ธีระวุฒิชัยกิจ งานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968639 thanakornt@nu.ac.th
นางสาวมณธิรา  ฉิมแว่น งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968642 montirac@nu.ac.th
นายว่าที่ ร.ท. ทัศน์ชัย  ทอแสงมิติ งานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8604 thatchait@nu.ac.th
นางสาววานิชญา  บุตรมางกูล งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป wanitchayab@nu.ac.th
นางสาววรัญญา  แก้วแจ้ง งานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป waranyak@nu.ac.th
นางสาวฌลาพร  ธูปบูชา งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8639 chalapornt@nu.ac.th
นายวศิน  ศิวะกุล งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8639 wasins@nu.ac.th
ไม่มีรูป นายวัฒนา  หมึกสม งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8643 watanam@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวธิราลักษณ์  จันทร์ดี งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8643 tiraluckj@nu.ac.th
นางสาวประดารัตน์  เปพะนัส งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิชาการเงินและบัญชี 055-968643 pp-nus@hotmail.com
นางสาวธีราพร  ขวัญคง งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิชาการศึกษา 8641 kkteeraporn@gmail.com
นางสาวสิริกร  ชูแก้ว เลขานุการกองบริหารการวิจัย นักวิชาการศึกษา 8644 sirikornc@nu.ac.th
นางสาวจิตรี  มีแม่นวิทย์ งานนวัตกรรมและการเผยแพร่ นักวิชาการศึกษา 8641 j.meemantvit@gmail.com
นางสาวชไมพร  ศรีสุราช งานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการศึกษา 8642 chamaiporns@nu.ac.th
นางสาวศันสนีย์  ชำนิเขตร์กิจ งานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการศึกษา 8637 sansaneec@nu.ac.th
ไม่มีรูป นายธวัชชัย  กลมพุก งานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการศึกษา 8642 thawatchaikl@nu.ac.th
นายยงยุทธ  บ่อแก้ว งานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8637 yongyutb@nu.ac.th
นายยุทธนา  สงนรินทร์ งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8643 yuttanas@nu.ac.th
นางสาวพิมพ์ลดา  สิงหเรศ งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิจัย 8614 research_1972@hotmail.com
นางสาวพิฐชญาณ์  พิทักษ์สืบสกุล เลขานุการกองบริหารการวิจัย นักวิชาการพัสดุ 8640 phitchayap@hotmail.com
นายประธาน  สายคำ งานนวัตกรรมและการเผยแพร่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 8641 prathans@nu.ac.th

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 29 คน
หน้า 1 จากทั้งหมด 1  หน้า 1