แสดงข้อมูลบุคคล

รูป ชื่อ - นามสกุล งาน ตำแหน่ง ห้อง/โทรศัพท์ E-Mail
ไม่มีรูป นางสาวปวีณา  เจณณาวาสิน สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวบุษราภรณ์  สันติธรรม สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวปรางทิพย์  แก้วประสิทธิ์ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวนภัสวรรณ  - งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย อาจารย์
ไม่มีรูป นายอิทธิชัย   งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวเบญจภาวัญ  ดวงจันทร์ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ อาจารย์
ไม่มีรูป นายสุระกิจ  กันเกตุ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ อาจารย์
ไม่มีรูป นางขนิษฐา  กลีนมาลี สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวปิยภรณ์  ภูกระทาน สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวนัฏชรี  สุนทรชัยบูรณ์ สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวกฤษฎิ์พิชชา  หทัยสุวรรณ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวเอมอร  สารเถื่อนแก้ว สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวมนทิรา  มีขำ สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวนุชดา  ไกรดี งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวธนิดา  พงษ์พิชิต สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวหนึ่งฤทัย  สุ่นเดช สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นายพีระพงษ์  สินมา เลขานุการกองบริหารการวิจัย อาจารย์
ไม่มีรูป นางณัฐธิดา  แดงทองดี งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย อาจารย์
ไม่มีรูป นางภิญญดา  อ่ำดี สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นายสรรทราย  สุทธินนท์ สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวจริยา  จริยา สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นายปวีณา  หนุนนาค สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นายมงคล  คงสุข สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวนพวรรณ  พูลพิพัฒน์ สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวกุญช์ชญา  โแภาสทิพากร สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นายศิชน  เทิ้งบ้านคลอง สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์
ไม่มีรูป นายธนัญญา   ฉิมนนท์ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย อาจารย์
นางกันต์ฤทัย  เอี่ยมสุโร งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8641 kanruetaie@nu.ac.th
นางสาวเตือนใจ  ช่วงสิงห์ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0862118917 tunjaiDra@gmail.com
นายธีรยุทธ  ตรีธัญญา งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8604 teerayutt@nu.ac.th
นางณิชนันทน์  ฟักบัว งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055968614 nitchanunf@gmail.com
นางสาวสุภัชญา  เครือออน งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8641 matoom_changontour@hotmail.com
นางสาวเพ็ญพร  ประไพพิณ สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 5596 8614 penpondp.nu.ac.th
นายภวัต  ภาชนะ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8639 p.pachana@hotmail.com
นายธนกร  ธีระวุฒิชัยกิจ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968639 thanakornt@nu.ac.th
นางสาวมณธิรา  ฉิมแว่น งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968642 montirac@nu.ac.th
นายว่าที่ ร.ท. ทัศน์ชัย  ทอแสงมิติ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8604 thatchait@nu.ac.th
นางสาววานิชญา  บุตรมางกูล งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป wanitchayab@nu.ac.th
นางสาววรัญญา  แก้วแจ้ง งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป waranyak@nu.ac.th
นางสาวฌลาพร  ธูปบูชา งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8639 chalapornt@nu.ac.th
นายวศิน  ศิวะกุล งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8639 wasins@nu.ac.th
ไม่มีรูป นายวัฒนา  หมึกสม งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8643 watanam@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวธิราลักษณ์  จันทร์ดี สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8643 tiraluckj@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางเยาวรัตน์  มนุโธวาส งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาวปรางทิพย์  - งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นายอิทธิชัย  อ่อนน้อม งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาวสราลักษณ์  ผลพละ สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาวณัฎฐพัชร  เศรษฐกุลวัชร์ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - -
ไม่มีรูป นางสาวกมลพรรณ  กรมเวช งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาวพัชนันทร์  - งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวประดารัตน์  เปพะนัส งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย นักวิชาการเงินและบัญชี 055-968643 pp-nus@hotmail.com
ไม่มีรูป นางสาวมัทนา  นาคสิงห์ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวธีราพร  ขวัญคง งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิชาการศึกษา 8641 kkteeraporn@gmail.com
นางสาวสิริกร  ชูแก้ว เลขานุการกองบริหารการวิจัย นักวิชาการศึกษา 8644 sirikornc@nu.ac.th
นางสาวจิตรี  มีแม่นวิทย์ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย นักวิชาการศึกษา 8641 j.meemantvit@gmail.com
นางสาวชไมพร  ศรีสุราช งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการศึกษา 8642 chamaiporns@nu.ac.th
นางสาวศันสนีย์  ชำนิเขตร์กิจ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการศึกษา 8637 sansaneec@nu.ac.th
ไม่มีรูป นายธวัชชัย  กลมพุก งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการศึกษา 8642 thawatchaikl@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวปวีณา  ณนคร สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา - -
ไม่มีรูป นางสาวสราลักษณ์  ผลพละ สถานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่วิจัย 33 33
ไม่มีรูป นางสาวสิริกานต์  มุ่ยจันตา งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่วิจัย
นายยงยุทธ  บ่อแก้ว งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8637 yongyutb@nu.ac.th
นายยุทธนา  สงนรินทร์ งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8643 yuttanas@nu.ac.th
นางสาวพิมพ์ลดา  สิงหเรศ งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิจัย 8614 research_1972@hotmail.com
นางสาวพิฐชญาณ์  พิทักษ์สืบสกุล เลขานุการกองบริหารการวิจัย นักวิชาการพัสดุ 8640 phitchayap@hotmail.com
ไม่มีรูป นางวิภาดา  บุญส่งแท้ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการพัสดุ - wiphadab@nu.ac.th
นายประธาน  สายคำ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 8641 prathans@nu.ac.th

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 67 คน
หน้า 1 จากทั้งหมด 1  หน้า 1