แสดงข้อมูลบุคคล

รูป ชื่อ - นามสกุล งาน ตำแหน่ง ห้อง/โทรศัพท์ E-Mail
ไม่มีรูป นางสาวปวีณา  เจณณาวาสิน งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวpaweenaje  paweenaje เจ้าหน้าที่โครงการ อาจารย์
ไม่มีรูป นายบุษราภรณ์  สันติธรรม งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวปรางทิพย์  แก้วประสิทธิ์ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวลีลา  ลีลา งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน อาจารย์
ไม่มีรูป นางสาวนภัสวรรณ  - งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย อาจารย์
ไม่มีรูป นายอิทธิชัย   งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย อาจารย์
นางกันต์ฤทัย  เอี่ยมสุโร งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8641 kanruetaie@nu.ac.th
นางสาวเตือนใจ  ช่วงสิงห์ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0862118917 tunjaiDra@gmail.com
นายธีรยุทธ  ตรีธัญญา งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8604 teerayutt@nu.ac.th
นางณิชนันทน์  ฟักบัว งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055968614 nitchanunf@gmail.com
นางสาวสุภัชญา  เครือออน งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8641 matoom_changontour@hotmail.com
นางสาวเพ็ญพร  ประไพพิณ งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 5596 8614 penpondp.nu.ac.th
นายภวัต  ภาชนะ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8639 p.pachana@hotmail.com
นายธนกร  ธีระวุฒิชัยกิจ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968639 thanakornt@nu.ac.th
นางสาวมณธิรา  ฉิมแว่น งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968642 montirac@nu.ac.th
นายว่าที่ ร.ท. ทัศน์ชัย  ทอแสงมิติ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8604 thatchait@nu.ac.th
นางสาววานิชญา  บุตรมางกูล งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป wanitchayab@nu.ac.th
นางสาววรัญญา  แก้วแจ้ง งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป waranyak@nu.ac.th
นางสาวฌลาพร  ธูปบูชา งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8639 chalapornt@nu.ac.th
นายวศิน  ศิวะกุล งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8639 wasins@nu.ac.th
ไม่มีรูป นายวัฒนา  หมึกสม งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8643 watanam@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวธิราลักษณ์  จันทร์ดี งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8643 tiraluckj@nu.ac.th
ไม่มีรูป นางสาวปรางทิพย์  - งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นายอิทธิชัย  อ่อนน้อม งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นายลีลา  ลีลา งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวประดารัตน์  เปพะนัส งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิชาการเงินและบัญชี 055-968643 pp-nus@hotmail.com
นางสาวธีราพร  ขวัญคง งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิชาการศึกษา 8641 kkteeraporn@gmail.com
นางสาวสิริกร  ชูแก้ว เลขานุการกองบริหารการวิจัย นักวิชาการศึกษา 8644 sirikornc@nu.ac.th
นางสาวจิตรี  มีแม่นวิทย์ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย นักวิชาการศึกษา 8641 j.meemantvit@gmail.com
นางสาวชไมพร  ศรีสุราช งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการศึกษา 8642 chamaiporns@nu.ac.th
นางสาวศันสนีย์  ชำนิเขตร์กิจ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการศึกษา 8637 sansaneec@nu.ac.th
ไม่มีรูป นายธวัชชัย  กลมพุก งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการศึกษา 8642 thawatchaikl@nu.ac.th
นายยงยุทธ  บ่อแก้ว งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8637 yongyutb@nu.ac.th
นายยุทธนา  สงนรินทร์ งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8643 yuttanas@nu.ac.th
นางสาวพิมพ์ลดา  สิงหเรศ งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิจัย 8614 research_1972@hotmail.com
นางสาวพิฐชญาณ์  พิทักษ์สืบสกุล งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิชาการพัสดุ 8640 phitchayap@hotmail.com
นายประธาน  สายคำ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 8641 prathans@nu.ac.th

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 38 คน
หน้า 1 จากทั้งหมด 1  หน้า 1