แสดงข้อมูลบุคคล

รูป ชื่อ - นามสกุล งาน ตำแหน่ง ห้อง/โทรศัพท์ E-Mail
นางกันต์ฤทัย  เอี่ยมสุโร งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968746 kanruetaie@nu.ac.th
นางสาวเตือนใจ  ช่วงสิงห์ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968640 tunjaiDra@gmail.com
นายธนเดช  ตรีธัญญา งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968614 teerayutt@nu.ac.th
นางณิชนันทน์  ฟักบัว งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968746 nitchanunf@gmail.com
นางสาวสุภัชญา  เครือออน งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968641 matoom_changontour@hotmail.com
นางสาวเพ็ญพร  ประไพพิณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968713 penpondp.nu.ac.th
นายภวัต  ภาชนะ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968715 p.pachana@hotmail.com
นายธนกร  ธีระวุฒิชัยกิจ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968752 thanakornt@nu.ac.th
นางสาวมณธิรา  ฉิมแว่น งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968614 montirac@nu.ac.th
นางสาววานิชญา  บุตรมางกูล งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968786 wanitchayab@nu.ac.th
นางเยาวรัตน์  มยุโรวาส งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-9688811 yaowarutaoy@gmail.com
นางสาวปรางทิพย์  แก้วประสิทธิ์ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968604 prangtipk@nu.ac.th
นางสาวภัทรนันท์   นาคาคง งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968788 pataranann@nu.ac.th
นายสุระกิจ  กันเกตุ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968633 surakit111@gmail.com
นางขนิษฐา  กล่ินมาลี สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968633 jumenubi@gmail.com
นางสาวปิยภรณ์  ภูกระทาน สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968783 jajanubi@gmail.com
นางสาวนัฏชรี  สุนทรชัยบูรณ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968728 snutcharee@gmail.com
นางสาวกฤษฎิ์พิชชา  หทัยสุวรรณ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968634 kishphitcha@gmail.com
นางสาวธนิดา  พงษ์พิชิต งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968812 tanida7644@gmail.com
นางสาวหนึ่งฤทัย  สุ่นเดช อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968755 nuengruethais497@gmail.com
นางภิญญดา  อ่ำดี อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 055-968720 pinyada.scipark@gmail.com
ไม่มีรูป นางสาวจริยา  จริยา อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่มีรูป นางสาวปวีณา  เจณณวาสิน อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป paweenaje@nu.ac.th
นางสาวประดารัตน์  เปพะนัส งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย นักวิชาการเงินและบัญชี 055-968643 pp-nus@hotmail.com
นางสาวนุชดา  ไกรดี งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย นักวิชาการเงินและบัญชี 055-968725 nuchadajay@gmail.com
นางสาวธีราพร  ขวัญคง งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิชาการศึกษา 055-968614 kkteeraporn@gmail.com
นางสาวจิตรี  มีแม่นวิทย์ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย นักวิชาการศึกษา 055-968634 j.meemantvit@gmail.com
นางสาวเอมอร  สารเถื่อนแก้ว อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง นักวิชาการศึกษา 055-968726 aemaorn.sci.park.nu@gmail.com
นางสาวธนัญญา  ฉิมนนท์ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิชาการศึกษา 055-968637 thananyac@nu.ac.th
นางสาวปวีณา  ณ นคร สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 055-968632 paveenan@nu.ac.th
นางสาววรัญญา  แก้วแจ้ง งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่วิจัย 055-968721 waranyak@nu.ac.th
นางสาวสิริกานต์  มุ่ยจันตา งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย เจ้าหน้าที่วิจัย 055-968752 sirikanm@nu.ac.th
นายยุทธนา  สงนรินทร์ งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 055-968636 yuttanas@nu.ac.th
นางสาวพิมพ์ลดา  สิงหเรศ งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน นักวิจัย 055-968786 pimladas@gmail.com
นางสาวนางสาวนภัสวรรณ  ฉ่ำคร้าม งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักประชาสัมพันธ์ 055-968642 napatsawanc@nu.ac.th
นางณัฐธิดา  แดงทองดี งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย นักวิชาการพัสดุ 055-968729 nuttidad@hotmail.com
นางสาวมัทนา  นาคสิงห์ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย นักวิชาการพัสดุ 055-968729 mattanan@nu.ac.th
นายยงยุทธ  บ่อแก้ว งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 055-968641 yongyutb@nu.ac.th
นายพีระพงษ์  สินมา อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง วิศวกรไฟฟ้า 055-968755 superjack456@gmail.com
นางวิภาดา  บุญส่งแท้ งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย นักวิทยาศาสตร์ 055-968745 wiphadab@nu.ac.th
นางสาวกมลพรรณ  กรมเวช งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย พนักงานทั่วไป 055-968656 kamonphan172529@gmail.com

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 41 คน
หน้า 1 จากทั้งหมด 1  หน้า 1