แสดงการประชุม


ปีงบประมาณ ครั้งที่ / วันที่ สถานที่
การประชุมบุคลากรกองบริหารการวิจัย
2561ครั้งที่ 1/2561 12 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย
2560ครั้งที่ 1/2560 21 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย
2560ครั้งที่ 2/2560 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย ชั้น 2 อาคารมหารธรรมราชา
2560ครั้งที่ 3/2560 15 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย อาคารมหาธรรมราชา
2559ครั้งที่ 1/2559 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย ชั้น 2 อาคารมหารธรรมราชา
2559ครั้งที่ 2/2559 7 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย ชั้น 2 อาคารมหาธรรมราชา
2559ครั้งที่ 3/2559 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย
2559ครั้งที่ 4/2559 13 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 น. ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย อาคารมหาธรรมราชา
2559ครั้งที่ 5/2559 11 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย อาคารมหาธรรมราชา
2559ครั้งที่ 6/2559 19 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย อาคารมหาธรรมราชา
คณะกรรมการบริหารการวิจัย (กบว.)
2561ครั้งที่ 1/2561 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 211 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ
2561ครั้งที่ 2/2561 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
2561ครั้งที่ 3/2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
2560ครั้งที่ 1/2560 31 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
2560ครั้งที่ 2/2560 23 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
2560ครั้งที่ 1/2560 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. ห้องประชุม อวน. ชั้น 2
2560ครั้งที่ 2/2560 14 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย ชั้น 2
2560ครั้งที่ 3/2560 18 กรกฏาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 211 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ
2560ครั้งที่ 3/2560 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย ชั้น 2
2560ครั้งที่ 4/2560 14 กันยายน 2560 เวลา 13.30 o. ห้องประชุม SC1-419 คณะวิทยาศาสตร์
2559ครั้งที่ 1/2559 9 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
2559ครั้งที่ 2/2559 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
2559ครั้งที่ 3/2559 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
2559ครั้งที่ 4/2559 17 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
2559ครั้งที่ 5/2559 21 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
2559ครั้งที่ 6/2559 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
2559ครั้งที่ 7/2559 16 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
2559ครั้งที่ 8/2559 26 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
2559ครั้งที่ 9/2559 29 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
2559ครั้งที่ 10/2559 27 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
การประชุมหัวหน้างานกองบริหารการวิจัย
2560ครั้งที่ 2/2560 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย อาคารมหาธรรมราชา
2560ครั้งที่ 3/2560 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย
2560ครั้งที่ 4/2560 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย อาคารมหาธรรมราชา
2560ครั้งที่ 5/2560 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย อาคารมหาธรรมราชา
2560ครั้งที่ 6/2560 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย อาคารมหาธรรมราชา
2560ครั้งที่ 7/2560 19 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย อาคารมหาธรรมราชา
2560ครั้งที่ 8/2560 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.50 น. ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย ชั้น 2
2559ครั้งที่ 1/2559 11 มกราคม 2559 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมอาคารมหาธรรมราชา โซนซี
2559ครั้งที่ 2/2559 18 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย ชั้น 2 อาคารมหาธรรมราชา
2559ครั้งที่ 3/2559 25 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ห้องประชุม อวน. ชั้น 2 อาคารมหาธรรมราชา โซนซี
2559ครั้งที่ 4/2559 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ชั้น 2 อาคารมหาธรรมราชา
2559ครั้งที่ 5/2559 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ชั้น 2 อาคารมหาธรรมราชา
2559ครั้งที่ 7/2559 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย ชั้น 2 อาคารมหารธรรมราชา
ผู้ประสานงานวิจัย
2562ครั้งที่ 1/2562 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 กองการวิจัยและนวัตกรรม
2560ครั้งที่ 1/2560 16 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย ชั้น 2 อาคารมหาธรรมราชา
2559ครั้งที่ 1/2559 7 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย ชั้น 2 อาคารมหารธรรมราชา
2559ครั้งที่ 2/2559 13 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย อาคารมหาธรรมราชา
2559ครั้งที่ 3/2559 11 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย อาคารมหาธรรมราชา
2559ครั้งที่ 4/2559 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย อาคารมหาธรรมราชา
คณะกรรมการกองบริหารการวิจัย
2560ครั้งที่ 1/2560 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย ชั้น 2
2560ครั้งที่ 2/2560 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย ชั้น 2
2560ครั้งที่ 3/2560 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย ชั้น 2
2559ครั้งที่ 1/2559 29 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ห้องประชุม อวน. ชั้น 2
2559ครั้งที่ 2/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย ชั้น 2
2559ครั้งที่ 3/2559 12 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย ชั้น 2