แสดงทะเบียนรับหนังสือ

กรุณาเลือก : จาก :
สถานะ เลขที่/ลงวันที่ เลขที่เอกสาร เรื่อง เรียน ส่วนราชการ ผู้ส่ง ทางเดิน
1856/2563
28 พ.ค. 2563
อว0603.08/1307 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ =10000 อธิการบดี คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.วรี ติยะบุญชัย
1855/2563
28 พ.ค. 2563
อว0603.08/1306 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ =5000 อธิการบดี คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี
1854/2563
28 พ.ค. 2563
อว0603.08/1311 ขอรายงานวิจัยตีพิมพ์ ตามเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2559 อธิการบดี คณะเภสัชศาสตร์ นางสาวชิตาภรณ์ ปิงยศ
1853/2563
28 พ.ค. 2563
อว0603.01.02(3)/ว992 ขอส่งรายชื่อนิสิตปฏิบัติงานโครงการจ้างนิสิตเพื่อลดผลกระทบ COVID-19 ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม กองกิจการนิสิต นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ
1852/2563
27 พ.ค. 2563
อว0603.09.04/011 ขอความอนุเคราะห์ลงนาม หนังสือขออนุมัติขยายเวลาเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฯ อธิการบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก
1851/2563
27 พ.ค. 2563
อว0603.16.05/2340 ขอความอนุเคราะห์ ลงนามในหนังสือ ขออนุมัติเบิกเงินประกันสัญญา และ ขอปิดโครงการวิจัยฯ อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศงดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
1850/2563
27 พ.ค. 2563
อว0603.16.01(3)/2344 ขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือฯ อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
1849/2563
27 พ.ค. 2563
อว0603.13.01(7)/0086 ขอนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.เสาวนีย์ เหลือง อธิการบดี คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.มณฑาทิพย์ ภูมิวณิชชา
1848/2563
27 พ.ค. 2563
อว0603.13.01(7)/0087 ขอนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.วรุณนภา ศรีโสภาพ อธิการบดี คณะสหเวชศาตร์ ผศ.ดร.มณฑาทิพย์ ภูมิวณิชชา
1847/2563
27 พ.ค. 2563
อว0603.13.01(7)/0084 ขอนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.อรุณี เหมะธุลิน อธิการบดี คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.มณฑาทิพย์ ภูมิวณิชชา
1846/2563
27 พ.ค. 2563
อว0603.16.04/2333 ขอนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.วราภรณ์ เกษกาญจน์ อธิการบดี คณะวิทยาศสตร์การแพทย์ รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
1845/2563
27 พ.ค. 2563
อว0603.12.01(3)/132 ขอนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.สมศักดิ์ โทจำปา อธิการบดี คณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
1844/2563
27 พ.ค. 2563
อว0603.16.03/2341 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 R2562C011 อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผศ.ดร.รักษิณา พลสีลา
1843/2563
27 พ.ค. 2563
อว0603.16.04/2343 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการวิจัยจากงบประมาณ เงินรายได้ ม.นเรศวร ประจำปี 2560 อธิการบดี คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ ผศ.ดร.เนตรภิส วรรณิสสร
1842/2563
27 พ.ค. 2563
อว0603.16.04/2342 ขอปิดโครงการวิจัยและส่งผลงานตามตัวชี้วัดพร้อมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น อธิการบดี คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ ผศ.ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร
1841/2563
27 พ.ค. 2563
อว0603.03.01(6)/250 ขอส่งเอกสารขอเสนอผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งาชาติ ประจำปี 2564 อธิการบดี คณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
1840/2563
27 พ.ค. 2563
อว 0603.01.15(3)/ ว 0438 ขอแจ้งงดการให้บริการสระว่ายน้ำสุพรรณกัลยา ผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรม กองอาคารสถานที่ นายรุ่งรัตน์ พระนาค
1839/2563
27 พ.ค. 2563
อว0603.17.03/356 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะทำงาน ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์
1838/2563
27 พ.ค. 2563
อว0603.20.08/14 ขอชี้แจงการเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัยและขอความอนุเคราะห์ลงนามหนังสือมอบอำนาจ อธิการบดี คณะบริหารธุรกิจฯ ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์
1837/2563
27 พ.ค. 2563
อว0603.08/1270 ขอความอนุเคราะห์ออกใบเสร็จรับเงินและนำส่งเงินวิจัยเข้าเป็นเงินรับฝากของคณะ ผอ.กองคลัง คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา
1835/2563
27 พ.ค. 2563
อว0603.24/ว.021 การพิจารณาเสนอรายชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2563 ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสภาข้าราชการ ดร.จิระประภา ศรีปัตตา
1834/2563
27 พ.ค. 2563
อว0603.17/- ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง TC 113 อาคารมหาธรรมราชา ผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายทรงพจน์ สายสืบ
1833/2563
27 พ.ค. 2563
อว0603.13.03/0189 ขออนุมัติส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด อธิการบดี คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล
1832/2563
27 พ.ค. 2563
อว 0603.16.03/2114 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการวิจัยจากงบประมาณ แหล่งทุนภายนอก ประจำปี 2559 จำนวนเงิน 250,000 บาท อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน
1831/2563
27 พ.ค. 2563
อว 0603.07.08/063 ขอเเจ้งความประสงค์ในการเข้าใช้พื้นที่อาคารมหาธรรมราชา โซน C อธิการบดี (ผ่านกองการวิจัยและนวัตกรรม) คณะเกษตรศาสตร์ ฯ รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ
1830/2563
27 พ.ค. 2563
อว 0603.01.07(1)/ว0292 ขอประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี และรายกงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2562 ผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรม กองการบริหารงานบุคคล นายอารมณ์ จีนน้อย
1829/2563
27 พ.ค. 2563
อว 0603.07.04/1708 ขอส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 อธิการบดี คณะเกษตรศษสตร์ฯ ดร.ศศิวิมล จิตรากร
1828/2563
26 พ.ค. 2563
อว 0603.01.14/0394 ขออนุมัติดำเนินโครงการ อธิการบดี (ผ่านกองการวิจัยและนวัตกรรม) กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย
1827/2563
26 พ.ค. 2563
อว0603.31.01(3)/0346 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยและสั่งจ่ายเช็ค งวดที่ 1 อธิการบดี คณะโลจิสติกส์ และดิจิทัลซัพพลายเซน ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ
1826/2563
26 พ.ค. 2563
อว0603.31.01(3)/0347 ขอความือนุเคราะห์ออกใบเสร็จรับเงินและนำส่งเงินวิจัยเข้าเป็นเงินรับฝากของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ผอ.กองคลัง คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ผศ.ดร.กุลภา โสรัตน์
1825/2563
26 พ.ค. 2563
อว0603.13.01(4)/0302 ขอต่ออายุโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพมหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ นายปฏิพัทธ์ ทินวัง
1824/2563
26 พ.ค. 2563
อว 0603.01.14/0396 ขออนุมัติดำเนินโครงการ อธิการบดี (ผ่านกองการวิจัยและนวัตกรรม) กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย
1823/2563
26 พ.ค. 2563
อว 0603.01.14/0395 ขออนุมัติดำเนินโครงการ อธิการบดี (ผ่านกองการวิจัยและนวัตกรรม) กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย
1822/2563
26 พ.ค. 2563
อว 0603.01.08(2)/2877 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรม กองคลัง นางสาวรุจิพัชญ์ ทวีชัยกิติพงษ์
1821/2563
26 พ.ค. 2563
อว0603.01.03(2)/ว1716 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม กองบริการการศึกษา รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
1820/2563
26 พ.ค. 2563
อว0603.16.05/2311 ขอนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุงมหาวิทยาลัยและขอความอนุเคราะห์ออกใบเสร็จรัเงิน ผอ.กองคลัง คณะวิทยาสาสตร์การแพทย์ ผศ.ดร.สะการะ ตันโสภณ
1819/2563
26 พ.ค. 2563
อว้0603.13.01(4)/0335 ขอความอนุเคราะห์ลงนาม ดร.ณัฐิกาต็ นกแก้ว อธิการบดี คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี
1818/2563
26 พ.ค. 2563
อว0603.13.01(4)0334 ขอความอนุเคราะห์ลงนาม ดร.จันทิรา สนิท อธิการบดี คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี
1817/2563
26 พ.ค. 2563
อว 0603.01.12/0622 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม วันที่ 26 พ.ค.63 เวลา 140.00 น. ผ่าน Zoom ผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรม กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์
1816/2563
26 พ.ค. 2563
อว0603.07.03/1715 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ =7500 อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.คำรพ รัตนสุต
1815/2563
26 พ.ค. 2563
อว0603.01.09(1)/0441 ขอเข้าตรวจสอบการติดตามโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการตามการติดตามของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพิษณุโลก ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย นายจิระพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ
1814/2563
26 พ.ค. 2563
อว0603.08/1279 ขอปิดโครงการวิจัยและส่งผลงานตามตัวชี้วัดพร้อมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น อธิการบดี คณะเภสัชศาสตร์ ดร.สุดาพร วงค์วาร
1813/2563
26 พ.ค. 2563
อว0603.04.02/314 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2=88000 อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.กิจติ รอดเทศ
1812/2563
26 พ.ค. 2563
อว0603.04.01ท(7)/074 ขอนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง
1811/2563
26 พ.ค. 2563
อว0603.04.01(7)/075 ขอนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดร.อัญชลีย์ แก้วเจริญ อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง
1810/2563
26 พ.ค. 2563
อว0603.07.03/1744 ขอปิดโครงการวิจัยและส่งผลงานตามตัวชี้วัดพร้อมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ ดร.อมรรัตน์ วันอังคาร
1809/2563
26 พ.ค. 2563
อว0603.09/04/014 ขอส่งผลงานและขอปิดทุน อธิการบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา
1808/2563
26 พ.ค. 2563
อว0603.04.03/256 ขอความอนุเคราะห์ลงนาม อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์
1807/2563
26 พ.ค. 2563
อว0603.04.06/212 ขอความอนุเคราะห์ลงนาม อธิการบดี คณะวิทยาศาตร์ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต
1806/2563
26 พ.ค. 2563
อว0603.09/1297 ขอความอนุเคราะห์ลงนาม รศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา อธิการบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น


Page :  1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53ต่อไป  (มีหนังสือ 2620 รายการ)