แสดงทะเบียนรับหนังสือ

กรุณาเลือก : จาก :
สถานะ เลขที่/ลงวันที่ เลขที่เอกสาร เรื่อง เรียน ส่วนราชการ ผู้ส่ง ทางเดิน
16777215/2561
8 มี.ค. 2561
61312356 ขอเบิกเงินวิจัย R2561B073 งวดที่ 1 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต (วิทย)=1110680 กองบริหารการวิจัย กองคลัง กองคลัง
26069/2561
25 พ.ค. 2561
ศธ0527.07.03/1809 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 =112000 อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยาธรรมชาติ และสิิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.สนธยา นุ่มท้วม
8330/2561
6 ก.พ. 2561
ศธ0527.13.01(7)/1092 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแหล่งทุนภายนอก โครงการส่งเสริมการวิจัยในทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพของกองพันและการป้องกันประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560=227872 อธิการบดี คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี
7973/2561
12 ม.ค. 2561
ศธ0527.17.02(29)/010 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560=3000 อธิการบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.วราภรณ์ มามี
6333/2561
9 มี.ค. 2561
ศธ0527.04.01(7)/3020 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560=12000 อธิการบดี คณะวิทยาศาตร์ รศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์
6332/2561
9 มี.ค. 2561
ศธ0527.04.01(7)/3021 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560=12000 อธิการบดี คณะวิทยาศาตร์ รศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์
6331/2561
9 มี.ค. 2561
ศธ0527.04.01(7)/3022 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560=12000 อธิการบดี คณะวิทยาศาตร์ รศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์
5889/2561
25 พ.ค. 2561
วท5401/5889 แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม นายอนันต์ อยู่แก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์
5728/2561
15 ม.ค. 2561
ศธ0527.08/2760 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3=20000 อธิการบดี คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่ภักดี
4906/2561
18 ม.ค. 2561
ศธ0527.16.01/5000 ขออนุมัติดำเนินโครงการ และเบิกเงินงวดที่ 1 อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย
3834/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.12.01(3)/226 ขอชี้แจ้ง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์
3833/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.18.01/3120 ขอชี้แจ้ง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนานาชาติ นายเกริกพงษ์ โพธิ์ฉัตรมงคล
3832/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.22.04/1640 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ นางสาวศศิมาภรณ์ ใจมะโน
3831/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.18.01/3121 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนานาชาติ นางสาวธันย์ชนก จ้อยอินทร์
3830/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.18.01/2829 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนานาชาติ นางสาวหทัยนภัสสร์ จันทร์แก้ว
3829/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.10.12/925 ขอส่งรายงานความก้าวหน้าและต่ออายุโครงการวิจัยและแจ้งเพิ่มแพทย์ผู้วิจัยร่วม โครงการวิจัย 1293.10 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ดร.พญ.วัชราพิจิตรศิริ
3828/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.21.04/1308 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ Ms.Chimi Lham
3827/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.20.01(7)/0706 ขอส่งรายงานสรุปผลการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร นางวิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว
3826/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.13.03/0390 ขอชี้แจ้ง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ ดร.รัฐพสิษฐ์ ชัยอนันต์กุล
3825/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.21.05/1303 ขอชี้แจ้ง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ Karma Tenzin
3824/2561
23 ก.ค. 2561
ืศธ0527.04.01(7)/3717 ขอปิดโครงการวิจัยและส่งผลงานตามตัวชี้วัดพร้อมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และแผ่น CD จำนวน1 แผ่น อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์
3823/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.04.01(7)/3716 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยจาก้งบประมาณแผ่นดิน(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 3=95600 อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์
3822/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการวิจัยจากงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์
3821/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.04.01(7)/3715 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการวิจัยจากงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.เทวิน ธนะวงษ์
3820/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.07.03/2572 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน ผอ.การกองคลัง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.วันดี ทาตระกูล
3819/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.23.01/702 ขอความอนุเคราะห์ออกใบเสร็จรับเงินและนำส่งเงินวิจัยเข้าเป็นเงินรับฝากของคณะ ผอ.การกองคลัง วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์
3818/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.08/2305 ขอชี้แจง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการเพื่อความปลอดภัยทรางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ นางสาววริศรา หงษ์สอง
3817/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.08/2303 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561=7500 อธิการบดี คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.วรี ติยะบุญชัย
3816/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.08/2304 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561=7500 อธิการบดี คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา
3815/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.07.03/2523 ขอปิดโครงการวิจัยและส่งผลงานตามตัวชี้วัดพร้อมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และแผ่น CD จำนวน1 แผ่น อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.มยุรี กระจายกลาง
3814/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.07.03/2524 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการวิจัยจากงบประมาณ เงินรายได้ ม.นเรศวร ประจำปี 2559 อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.มยุรี กระจายกลาง
3813/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.13.03/0388 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อธิการบดี คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล
3812/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.13.03/0382 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 3=44000 อธิการบดี คณะสหเวชศาสตร์ ดร.จิรภาส จงจิตวิมล
3811/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.13.03/0381 ขอปิดโครงการวิจัยและส่งผลงานตามตัวชี้วัดพร้อมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และแผ่น CD จำนวน1 แผ่น อธิการบดี คณะสหเวชศาสตร์ ดร.จิรภาศ จงจิตวิมล
3810/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.13.01(7)/208 ขอความอนุเคราะห์ลงนาม ดร.นิธิรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์ อธิการบดี คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.นันทวัฒน์ อู่ดี
3809/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.13.01(7)/209 ขอความอนุเคราะห์ลงนาม อ.พรธเนศ สีนาค อธิการบดี คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี
3808/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.19.03/196 ขอความอนุเคราะห์ลงนามและออกหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย รศ.อาจารี มีอินทร์เกิด มีสิทธิ์ อธิการบดี คณะนิติศาสตร์ รศ.จิรประภา มากลิ่น
3807/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.04.01(7)/3714 ขออนุมัติยกเลิกดครงการ การเพิ่มมูลค่าของกะลาแมคคาเดเมียโดยการพัฒนากระ้บวนการผลิตถ่านด้วยเตาความร้อนสูง อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.จตุรงค์ สุภาพพร้อม
3806/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.16.03/4310 ขอความอนุเคราะห์ลงนามหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการฯ อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผศ.ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ
3805/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.17/825 ขอความอนุเคราะห์ลงนามและออกหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผศ.ดร.ตติยา เทพพิทักษ์ อธิการบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
3804/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.17/824 ขอความอนุเคราะห์ลงนามและออกหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผศงดร.ศุภกิจ ยิ้มสรวล อธิการบดี ึคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
3803/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.07.04/0268 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดร.วรรณพร คลังเพชร อุเอโนะ
3802/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.07.04/2269 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดร.เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง
3801/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.07.02/0932 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์
3800/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.07.02/0931 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์
3799/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.07.02/0930 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์
3798/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.07.02/0929 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.วภากร ศิริวงศ์
3797/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.07.02/0928 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 =100000 อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.วภากร ศิริวงศ์
3796/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.13.03/0386 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561=7500 อธิการบดี คณะสหเวชศาสตร์ ดร.ณัฐพสิษฐ์ ชัยอนันต์กุล
3795/2561
23 ก.ค. 2561
ศธ0527.17.02(25)/031 ขออนุมัติดำเนินโครงการ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นางสาวลินดา อินทราลักษณ์


Page :  1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103ต่อไป  (มีหนังสือ 5101 รายการ)