แสดงทะเบียนรับหนังสือ

กรุณาเลือก : จาก :
สถานะ เลขที่/ลงวันที่ เลขที่เอกสาร เรื่อง เรียน ส่วนราชการ ผู้ส่ง ทางเดิน
16777215/2561
8 มี.ค. 2561
61312356 ขอเบิกเงินวิจัย R2561B073 งวดที่ 1 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต (วิทย)=1110680 กองบริหารการวิจัย กองคลัง กองคลัง
26069/2561
25 พ.ค. 2561
ศธ0527.07.03/1809 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 =112000 อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยาธรรมชาติ และสิิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.สนธยา นุ่มท้วม
8330/2561
6 ก.พ. 2561
ศธ0527.13.01(7)/1092 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแหล่งทุนภายนอก โครงการส่งเสริมการวิจัยในทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพของกองพันและการป้องกันประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560=227872 อธิการบดี คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี
7973/2561
12 ม.ค. 2561
ศธ0527.17.02(29)/010 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560=3000 อธิการบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.วราภรณ์ มามี
7627/2561
20 ส.ค. 2561
ศธ0527.22.04/2233 ขอชี้แจ้ง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ นางสาวจุฑามาศ สุจินตนาธรรม
7373/2561
10 ส.ค. 2561
ศธ0527.22.04/2106 ขอชี้แจ้ง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ นางสาวชนัญชิดา หอมชื่น
7117/2561
16 ต.ค. 2561
ศธ0532.41/ว7117 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาในการส่งผลงานวิจัยฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล
6333/2561
9 มี.ค. 2561
ศธ0527.04.01(7)/3020 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560=12000 อธิการบดี คณะวิทยาศาตร์ รศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์
6332/2561
9 มี.ค. 2561
ศธ0527.04.01(7)/3021 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560=12000 อธิการบดี คณะวิทยาศาตร์ รศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์
6331/2561
9 มี.ค. 2561
ศธ0527.04.01(7)/3022 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560=12000 อธิการบดี คณะวิทยาศาตร์ รศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์
5889/2561
25 พ.ค. 2561
วท5401/5889 แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม นายอนันต์ อยู่แก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์
5728/2561
15 ม.ค. 2561
ศธ0527.08/2760 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3=20000 อธิการบดี คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่ภักดี
5517/2561
28 ก.ย. 2561
ศธ0527.20.01(4)/1508 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร นายเกียรติคุณ เผือกพ่วง
5516/2561
28 ก.ย. 2561
ศธ0527.20.01(4)/1918 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร นายจัดรพรรดิ์ ภูเก้าล้วน
5515/2561
28 ก.ย. 2561
ศธ0527.20.01(7)/0964 ขอปรับแก้โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร นางปุณฑริกา สุนทรวร
5514/2561
28 ก.ย. 2561
ศธ0527.08/4125 ขอปรับแก้โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ นางสาวสุชาดา มณิรุจิ
5513/2561
28 ก.ย. 2561
ศธ0527.22.04/2662 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสมบทเพื่อพิจารณาด้านจริยิธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นวิทยากร ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
5512/2561
28 ก.ย. 2561
ศธ0527.11.01(3)/825 ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเบิกเงินงวดที่ 1=29000 อธิการบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ อ.ทพญ.ดร.ศิริลาวัณย์ โต๊ะนาค
5511/2561
28 ก.ย. 2561
ศธ0527.11.01(3)/824 ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเบิกเงินงวดที่ 1=15480 อธิการบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ อ.ทพญ.ดร.ศิริลาวัณย์ โต๊ะนาค
5510/2561
28 ก.ย. 2561
ศธ0527.20.01(6)/1700 ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเบิกเงินงวดที่ 1=119560 อธิการบดี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ดร.ฉัตรชนก จรัสวิญญู
5509/2561
28 ก.ย. 2561
ศธ0527.20.01(6)/1728 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 R2560C023 อธิการบดี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ดร.สุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์
5508/2561
28 ก.ย. 2561
ศธ0527.20.01(6)/1726 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นกรณีพิเศษR2559C059 อธิการบดี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ดร.ภัทรพร พงศาปรมัตถ์
5507/2561
28 ก.ย. 2561
ศธ0527.07.03/3423 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 R2559C156 อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดร.ปิยวัฒน์ ปองผดุง
5506/2561
28 ก.ย. 2561
ศธ0527.07.03/3433 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดร.มหัทธนี ภิญโญ
5505/2561
24 ก.ย. 2561
ศธ0527.07.03/3425 ขออนุมัติปิดโครงการ พร้อมเบิกเงินงวดที่ 3 อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
5504/2561
28 ก.ย. 2561
ศธ0527.01.31/211 แจ้งเวียนคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร(มอบอำนาจ) จำนวน 7 ฉบับ ผอ.กองาบริหารการวิจัย กองกฎหมาย นางสาวลัดดาวัลย์ ชูสาย
5503/2561
28 ก.ย. 2561
ทศธ0527.01.31(1)/1155 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมัครสมาชิก ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์วารสารภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ผอ.กองบริหารการวิจัย กองกฎหมาย นางสาวลัดดาวัลย์ ชูสาย
5502/2561
28 ก.ย. 2561
ศธ0527.01.18(5)/ว3711 ขออนุมัติแนวปฏิบัติรอบระยะเวลาการปิดบัญชีสำหรับเงินทุนหมุนเวียน อธิการบดี กองคลัง นางสาวรุจิพัชญ์ ทวีชัยกิติพงษ์
5501/2561
28 ก.ย. 2561
ศธ0527.01.27(1)ว0405 แจ้งเวียนให้จัดส่งรายชื่อบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ผอ.กองาบริหารการวิจัย กองการบริหารงานบุคคล ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี
5500/2561
28 ก.ย. 2561
ศธ0527.10.19/175 ขอส่งรายงานความก้าวหน้าและต่ออายุโครงการวิจัย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ นพ.อัฐพล จุลพันธ์
5499/2561
28 ก.ย. 2561
ศธ0527.13.01(7)/0283 ขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี อธิการบดี คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.วีระพงษ์ ชิดนอก
5498/2561
28 ก.ย. 2561
ศธ0527.03.01(6)/468 ขออนุมัติยุติการดำเนินงานโครงการวิจัย โดยไม่ขอเบิกเงินวิจัยงวดที่ 3 อธิการบดี คณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ
5497/2561
28 ก.ย. 2561
ศธ0527.10.01/1583 ขอความอนุเคราะห์ลงนาม ของนพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ อธิการบดี คณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์
5496/2561
28 ก.ย. 2561
ศธ0527.03.07/0302 ขอแจ้งความประสงค์นำส่งเงินบำรุงสถาบันจากโครงการวิจัย เรื่อง สังเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อธิการบดี คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.่จีันทิมา ซิมป์สัน
5495/2561
27 ก.ย. 2561
ศธ0527.20.01(4)/1202 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร นางสาวปัณฑิตา กรีฑาเวทย์
5494/2561
27 ก.ย. 2561
ศธ0527.20.01(4)/1653 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร นางสาวเสาวลักษณ์ มุ่งขาว
5493/2561
27 ก.ย. 2561
ศธ0527.12.01(3)/308 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.ดวงพร ปิยะคง
5493/2561
2 ต.ค. 2561
ืศธ0527.12.01(3)/308 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพบายาลศาสตร์ ผศ.ดร.ดวงพร ปิยะคง
5492/2561
27 ก.ย. 2561
ศธ0527.12.01(3)/307 ขอปรับแก้โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ ดร.แสงเดือน อภิรัตนวงศ์
5491/2561
27 ก.ย. 2561
ศธ0527.20.01(4)/1616 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร นางสาวชฎาธาร คงดี
5490/2561
27 ก.ย. 2561
ศธ0527.20.01(4)/1609 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร นางสาวกฤตยา ซาพิมพ์
5489/2561
27 ก.ย. 2561
ศธ0527.11.01(3)/823 ขอชี้แจ้ง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะทันตแพทยศาสตร์ นางสาวเพชริดา พัฒนไทยานนท์
5488/2561
27 ก.ย. 2561
ศธ0527.21.05/1678 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ นางสาวธนาภรณ์ สุจริตวรางกูร
5487/2561
27 ก.ย. 2561
ศธ0527.20.01(4)/1503 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร นางสาวอรวรรณ คำเดิม
5486/2561
27 ก.ย. 2561
ศธ0527.34.01/0840 ขอส่งเอกสารแก้ไขโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ Mrs. Angela Cherotich Rotich
5485/2561
27 ก.ย. 2561
ศธ0527.34.01/0839 ขอส่งเอกสารแก้ไขโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ Mr.MacArthur Makata
5484/2561
27 ก.ย. 2561
ศธ0527.03.01(6)/471 ขอชี้แจ้ง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ นางสาวจิรภา คำสุข
5483/2561
27 ก.ย. 2561
ศธ0527.05.01(6)/260 ขอส่งรายงานสรุปผลการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ ดร.อาพัทธ์ เตียวตระกูล
5482/2561
27 ก.ย. 2561
ศธ0527.22.03/1836 ขออนุมัติดำเนินโครงการ ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์ อธิการบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดร.ภญ.วธู พนหมพิทยารัตน์
5481/2561
27 ก.ย. 2561
ศธ0527.12.01(3)/309 ขอปิดโครงการวิจัยและส่งผลงานตามตัวชี้วัดพร้อมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และแผ่น CD จำนวน1 แผ่น อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร


Page :  1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170ต่อไป  (มีหนังสือ 8478 รายการ)