แสดงทะเบียนรับหนังสือ

กรุณาเลือก : จาก :
สถานะ เลขที่/ลงวันที่ เลขที่เอกสาร เรื่อง เรียน ส่วนราชการ ผู้ส่ง ทางเดิน
16777215/2561
8 มี.ค. 2561
61312356 ขอเบิกเงินวิจัย R2561B073 งวดที่ 1 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต (วิทย)=1110680 กองบริหารการวิจัย กองคลัง กองคลัง
26069/2561
25 พ.ค. 2561
ศธ0527.07.03/1809 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 =112000 อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยาธรรมชาติ และสิิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.สนธยา นุ่มท้วม
8330/2561
6 ก.พ. 2561
ศธ0527.13.01(7)/1092 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแหล่งทุนภายนอก โครงการส่งเสริมการวิจัยในทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพของกองพันและการป้องกันประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560=227872 อธิการบดี คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี
7973/2561
12 ม.ค. 2561
ศธ0527.17.02(29)/010 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560=3000 อธิการบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.วราภรณ์ มามี
7627/2561
20 ส.ค. 2561
ศธ0527.22.04/2233 ขอชี้แจ้ง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ นางสาวจุฑามาศ สุจินตนาธรรม
7373/2561
10 ส.ค. 2561
ศธ0527.22.04/2106 ขอชี้แจ้ง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ นางสาวชนัญชิดา หอมชื่น
6333/2561
9 มี.ค. 2561
ศธ0527.04.01(7)/3020 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560=12000 อธิการบดี คณะวิทยาศาตร์ รศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์
6332/2561
9 มี.ค. 2561
ศธ0527.04.01(7)/3021 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560=12000 อธิการบดี คณะวิทยาศาตร์ รศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์
6331/2561
9 มี.ค. 2561
ศธ0527.04.01(7)/3022 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560=12000 อธิการบดี คณะวิทยาศาตร์ รศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์
5889/2561
25 พ.ค. 2561
วท5401/5889 แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม นายอนันต์ อยู่แก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์
5728/2561
15 ม.ค. 2561
ศธ0527.08/2760 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3=20000 อธิการบดี คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่ภักดี
5348/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.20.01(7)/932 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร นายอมรเทพ สกุณา
5347/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.20.01(6)/1649 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต
5346/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.08/4029 ขอส่งรายงานสรุปผลการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ นายธีรพิชญ์ เผ่าเพ็ง
5345/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.08/4027 ขอส่งรายงานความก้าวหน้าและต่ออายุโครงการวิจัย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์
5344/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.21.02/0004 ขอชี้แจ้ง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ นางสาวนฤมล บุษดาจันทร์
5343/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.21.02/0008 ขอชี้แจ้ง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ นายพิพัฒพงศ์ สุนิรันดร์
5342/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.21.04/1680 ขอรายงานเพื่อยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กวินธร เสถียร
5341/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.21.05/0009 ขอส่งรายงานสรุปผลการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ นางสาวสุพัตรา ปัญญา
5340/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.21.04/1676 ขอส่งรายงานสรุปผลการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กวินธร เสถียร
5339/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.21.02/0002 ขอชี้แจ้ง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ นางสาวปิยพร แก้วเนย
5338/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.20.01(4)/1218 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร นายกฤตนัย สมบูรณ์
5337/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ052208/4061 ขอชี้แจ้ง/แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.พัฒนา ศรีพลากิจ
5336/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.22.03/1813 ส่งแบบสรุปการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผอ.กองบริหารการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
5335/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.04.05/3950 ขออนุมัติการจัดสรรค่าธรรมเนียมบำรุงมหาวิทยาลัยโครงการิจัย อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์
5334/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.07.01/3321 ขอความอนุเคราะห์ลงนามและแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณโครงการวิจัยเข้ามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
5333/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.01.01(1)/0900 ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2561 ผอ.กองาบริหารการวิจัย กองกลาง นางศิริมาศ เสนารักษ์
5332/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.21.04/1679 ขออนุมัติไปราชการ ณ ต่างประเทศ อธิการบดี คณะสังคมศาสตร์ รศ.ดร.พัชรินทร์ สินสุนทร
5331/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.04.01(7)/3947 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561=7500 อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ ดร.อัจฉรา อิ่มคำ พุฒคำ
5330/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.04.01(7)/3949 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561=10000 อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ดวงดาว จันทร์เนย
5329/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.05.02/กศ.212 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ นางน้ำเพชร นาสารีย์
5328/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.21.02/0001 ขอชี้แจ้ง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ นางสาวชนิกานต์ พาลเสือ
5327/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.13.02/0617 ขอชี้แจ้ง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ นางสาวชนาภา ปานเกตุ
5326/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.05.01(6)/252 ขอส่งรายงานสรุปผลการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวรมณี เหลี่ยมแสง
5325/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.05.01(6)/253 ขอส่งรายงานสรุปผลการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ นางวราภรณ์ สิงห์กวาง
5324/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.04.01(7)/3946 ขอความอนุเคราะห์ลงนามและออกหนังสือนำส่งโครงการสนับสนุนนักวิจัยใหม่ (วท.) ประจำปี 2561 อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ ดร.บุษบา บุญเซ่ง
5323/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.04.05/3944 ขอความอนุเคราะห์ลงนาม อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ฉันทนา พันธุ์เหล็ก
5322/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.04.05/3945 ขอความอนุเคราะห์ลงนาม อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.สมชาย มณีวรรณ์
5321/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.16.03/6016 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 4 อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน
5320/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.16.03/6015 ขอความอนุเคราะห์ออกใบเสร็จรับเงินและนำส่งเงินวิจัยเข้าเป็นเงินรับฝากของคณะ ผอ.การกองคลัง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน
5319/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.08/4026 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561=10000 อธิการบดี คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภญ.วรี ติยะบุญชัย
5318/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.08/4025 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561=10000 อธิการบดี คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภญ.วรี ติยะบุญชัย
5317/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.16.01(3)/6024 ขอนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ)ประจำปีงบประมาณ 2563 อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
5316/2561
21 ก.ย. 2561
ศธ0527.08/4028 ขอนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์(การวิจัยและนวัตกรรม) จาก้งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อธิการบดี คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์
5315/2561
21 ก.ย. 2561
ิศธ0527.01.35(2)/261 ขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ เทคนิคการสร้างแพทเทิร์นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ อธิการบดี กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดร.เอกชัย โกมลกิตติ์
5314/2561
20 ก.ย. 2561
ศธ0527.20.01(4)/1012 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร นางสาวณัฐณิชา มีรักษ์
5313/2561
20 ก.ย. 2561
ศธ0527.20.01(4)/0910 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร นางสาวพัชรพร หลวงหล้า
5312/2561
20 ก.ย. 2561
ศธ0527.20.01(4)/1229 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร นางสาววนิดา พันตา
5311/2561
20 ก.ย. 2561
ศธ0527.20.01(4)/1205 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร นางสาวพนิดา วัชรพัฒนกุล
5310/2561
20 ก.ย. 2561
ศธ0527.20.01(4)/1204 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร นางสาวญาดา รอดสมนาม


Page :  1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143ต่อไป  (มีหนังสือ 7143 รายการ)