แสดงทะเบียนรับหนังสือ

กรุณาเลือก : จาก :
สถานะ เลขที่/ลงวันที่ เลขที่เอกสาร เรื่อง เรียน ส่วนราชการ ผู้ส่ง ทางเดิน
1653/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.13.02/0125 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ นางสาวฐิติพร พรมชาติ
1652/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.13.02/0115 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ นายไชยวัฒน์ กางแก้ว
1651/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.13.02/0120 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.กภ.ปริญญา เลิศสินไทย
1650/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.13.02/0128 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ อ.กภ.ธารวิมล อินทชัย
1649/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.18.01/1183 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนานาชาติ นายคมชาญ ฝากกาย
1648/2562
20 เม.ย. 2562
ศธ0527.18.01/1160 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนานาชาติ นางสาววรัญญา อุบลคำ
1647/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.01.12/0548 ขอติดตามการส่งงานโครงการจ้างที่ปรึกษา ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตนพันธุ์
1646/2562
20 เม.ย. 2562
ศธ0527.20.01(6)/849 ขอความอนุเคราะห์ลงนามในรายละเอียดเกี่ยวกับเงินค่าบำรุงสถาบัน (งวดพิเศษ ก.) อธิการบดี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร รศ.ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล
1645/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.04.05/362 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 =107920 อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์
1644/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.04.05/361 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการสวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2=107920 อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์
1643/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.16.03/2369 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2=123800 อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผศ.ดร.วาสนา ฉัตรดำรง
1642/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.04.05/364 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2=107880 อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ นางสาวศศิพร ประเสริฐปาลิฉัตร
1641/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.01.07(2)/3225 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และกำหนดระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม กองการบริหารงานบุคคล นายอารมย์ จีนน้อย
1640/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.07.03/1558 ขออนุมัติเดินทางไปราชการพร้อมค่าใช้จ่าย อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
1639/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.07.03/1559 ขออนุมัติเดินทางไปราชการพร้อมค่าใช้จ่าย อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
1638/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.21.04/0627 ขอความอนุเคราะห์ลงนาม แบบ วช 3 ผและแบบ วช 4 ผ. อธิการบดี คณะสังคมศาสตร์ รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
1637/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.01.01(2)/0367 ขออนุมัติเดินทางไปราชการพร้อมค่าใช้จ่าย อธิการบดี กองิกลาง ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
1636/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.16.01(1)/2362 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางธัญวรัตน์ โสภาวัง
1635/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.10.01(17)/072 ขอส่งจดหมายแจ้งผลการประชุมด้านความปลอดภัย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ ผศ.นพ.วิทวัส จิตต์ผิวงาม
1634/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.10.12/369 จัดส่งเอกสาร Biological Material Tansfer Agreement (MTA) เพื่อลงนามโครงการฯ อธิการบดี คณะแพทย์ศาสตร์ ผศ.นพ.วิทวัส จิตต์ผิวงาม
1633/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.01.31.01(3)/0130 ขอความอนุเคราะห์ลงนาม ผศ.ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผศ.ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์
1632/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.12.01(3)/123 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 อธิการบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.เชาวนี ล่องชูผล
1631/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.01.08(2)/2521 การขอขยายระยะเวลาเก็บรักษาเงิน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปรอบเดือน กันยายน 2562 ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม กองคลัง กองคลัง
1630/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.01.31.01(3)/126 ขอรายงานผลิการเดินทางไปปฏิบัติราชการ (ภารกิจด้านวิจัย) ณ ต่างประเทศ อธิการบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ดร.ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ
1629/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.08/1306 ขอรายงานผลการเดินทางไปปกิบัติราชการ (ภารกิจด้านการวิจัย) ณ ต่างประเทศ อธิการบดี คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์
1628/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.08/1305 ขอรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการ (ภารกิจด้านการวิจัย) ณ ต่างประเทศ อธิการบดี คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์
1627/2562
19 เม.ย. 2562
ศธ0527.16.03/2146 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการวิจัยจากงบประมาณ แหล่งทุนภายนอก ประจำปี 2559 อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน
1626/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0527.13.02/0119 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.กภ.ปนดา เตชทรัพย์อมร
1625/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0527.13.02/0118 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ นางสาวทิติภา พลไชยขา
1624/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0527.13.05/0102 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ นางสาวศกลวรรณ เคลือบยิ้ม
1623/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0527.08/291 ขอปรับแก้โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ นายมนตรี เหล่าดี
1622/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0527.08/1110 ขอชี้แจ้ง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเภสัชศาสตร์ นางสาวธนัชพร อินโท
1621/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0527.05.03/100 ขอส่งรายงานการไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวกมลรจน์ วงษ์จันทร์หาญ
1620/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0527.05.03/099 ขอส่งรายงานความก้าวหน้าและต่ออายุโครงการวิจัย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ นางสาวกมลรจน์ วงษ์จันทร์หาญ
1619/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0527.18.01/1221 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนานาชาติ นางสาวอชิรญา แสงสุข
1618/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0508.01.18/1182 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยนานาชาติ นางสาวอารยา สุขสวัสดิ์
1617/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0527.13.02/0121 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ นางสาวกนกพร อินทร์ใย
1616/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0527.11.01(3)/335 ขอชี้แจ้ง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะทันตแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง
1615/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0527.18.01/1217 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนานาชาติ นางสาวสุพิชชา เกตุแจ่ม
1614/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0527.13.02/0117 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ นางสาวโยษิตา โมราสุข
1613/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0527.10.08/048 ขอชี้แจ้ง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ นางสาวหริภา ภูมิสิริภักดี
1612/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0538.8/126 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผศ.ร.ต.อ.หยิง กิ่งแก้ว สำรวยรื่น ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.ดร.ศิริสุภา เอมหยวก
1611/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0527.13.03/0236 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมวิชาการมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ฯ อธิการบดี คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล
1610/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0527.13.03/0235 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในสการจัดอบรมวิชาการมาตรฐานเครื่องือแพทย์ เรื่อง การจัดทำเอกสารเพื่อสนับสนุนผลิตต้นแบบหลอดเก็บเลือดตามระบบมาตรฐาน ISO 13485 อธิการบดี คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล
1609/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0527.13.03/0231 ขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์ เดือนมีนาคม 2562 อธิการบดี คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล
1608/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0527.13.03/0234 ขออนุมัติจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์และวัสดุควบคุมคุณภาพ อธิการบดี คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล
1607/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0527.13.03/0233 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อธิการบดี คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล
1606/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0527.13.03/0232 ขออนุมัติจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์และวัสดุควบคุมคุณภาพ อธิการบดี คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล
1605/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0527.05.05/0562 ขอนำส่งค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ผอ.กองคลัง คณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์
1604/2562
18 เม.ย. 2562
ศธ0527.04.02/259 ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562=5000 อธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง


Page :  1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64ต่อไป  (มีหนังสือ 3187 รายการ)