แสดงทะเบียนรับหนังสือ

กรุณาเลือก : จาก :
สถานะ เลขที่/ลงวันที่ เลขที่เอกสาร เรื่อง เรียน ส่วนราชการ ผู้ส่ง ทางเดิน
6385/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.03.01(6)/441 ขอส่งเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ อ.มานะ เต็มใจ
6384/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.03.01(6)/439 ขอส่งเอกสารชี้แจงแก้ไขโครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมืการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ นางสาวณัฐนันท์ จิตรกำหนด
6383/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.17.02(16)/024 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายกรรณ เกตุเวช
6382/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.05.02/กศ338 ขอส่งรายงานสรุปผลการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวศินี รุ่งเรือง
6381/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.03.01(1)/- ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์ ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ
6380/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.02/ว2140 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย ศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง
6379/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.07.03/2407 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการการวิจัยจากงบประมาณแหล่งทุนภายนอก โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 3=400000 อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ฯ ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
6378/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.07.03/2406 ขอปิดโครงการวิจัยจากงบประมาณแหล่งทุนภานนอก โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา(HERP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
6377/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.20.01(6)/1404 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยและสั่งจ่ายเช็ต งวดที่ 1 อธิการบดี คณะบริหารธุรกิจฯ ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
6376/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.20.01(6)/1405 ขอความอนุเคราะห์ออกใบเสณ้จรับเงินและนำส่งเงินวิจัยเข้าเป็นเงินรับฝากของคณะ ผอ.กองคลัง คณะบริหารธุรกิจฯ ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
6375/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.07.02/1133 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3=315880 อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ฯ ผศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง
6374/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.07.02/1132 ขอปิดโครงการวิจัยและส่งผลงานตามตัวชี้วัดพร้อมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ฯ ผศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง
6373/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.07.02/1131 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการวิจัยจากงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ฯ ผศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง
6372/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.19.03/278 ขอส่งรายงานการบริหารทุนสนับสนุนการวิจัยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม 2562 อธิการบดี คณะนิติศาสตร์ รศ.จิรประภา มากลิ่น
6371/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.09.03/468 ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ และขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทาง อธิการบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สุวัทย์ กิระวิทยา
6370/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.09.02/023 ขอนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุงมหาวิทยาลัย งวดที่ 2 ผอ.กองคลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ปองพันธ์ โอทกานนท์
6369/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.07.03/2462 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วันดี ทาตระกูล
6368/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.07.03/2463 ขอความอนุเคราะห์ออกใบเสร็จรับเงินและนำส่งเงินวิจัยเข้าเป็นเงินรับฝากของคณะ ผอ.กองคลัง คณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วันดี ทาตระกูล
6367/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.13.01(7)/0169 ขอยืนยัน (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ผอ.กองกฎหมาย คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี
6366/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.01.09(2)/ว348 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมปรนะชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ฯ ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
6365/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.01.09(2)/ว349 ขอให้รายงานตัวชี้วัดใน (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภานใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
6364/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.01.09(2)/ว351 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษษเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
6363/2562
12 พ.ย. 2562
อว0603.09.01(3)/133 ขออนุมัติหักค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 ของหมวดงบบุคลากรื อธิการบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภูริภัส สุนทรนนท์
6362/2562
11 พ.ย. 2562
อว 0603.09.01(11)/349 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ อธิการบดี สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบำบัดน้้ำ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ผศ.ดร.วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา
6361/2562
11 พ.ย. 2562
อว 0603.01.15(3)/ 0589 ขอเเจ้งตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรม กองอาคารสถานที่ นายรุ่งรัตน์ พระนาค
6360/2562
8 พ.ย. 2562
อว0603.01.01(1)/0695 ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2562 ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม กองกลาง นางศิริมาศ เสนารักษ์
6359/2562
8 พ.ย. 2562
อว0603.12.01(3)/0249(1) ขอแจ้งผลการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัย อธิการบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ โทจำปา
6358/2562
8 พ.ย. 2562
อว0603.12.01(3)/0256 ขอส่งรายงานความก้าวหน้าและต่ออายุโครงการวิจัย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาตร์ นางกัญญาณัฏฐ์ สาธกธรณ์ธันย์
6357/2562
8 พ.ย. 2562
อว0603.10.13(8)/089 ขอส่งหลักฐานผลสำเร็จของตัวชี้วัด(KPI) ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม คณะแพทยศาตร์ นางสาวนราภรณ์ ขุนกำแหง
6356/2562
8 พ.ย. 2562
อว0603.20.01(7)/0771 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจฯ นายประกาย หาญอมร
6355/2562
8 พ.ย. 2562
อว0603.10.01(17)/189 ขอส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงภายนอกสถาบันโครงการวิจัยฯ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ดร.พญ.วัชรา พิจิตรศิริ
6354/2562
8 พ.ย. 2562
ศธ0527.22.04/1670 ขอชี้แจ้ง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ นายธีร์ดนัย ชาวป่า
6353/2562
8 พ.ย. 2562
ศธ0527.22.04/1669 ขอชี้แจ้ง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ นายุฒิศราว ทับผดุง
6352/2562
8 พ.ย. 2562
อว0603.12.01(1)/0077 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 2 อธิการบดี คณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
6351/2562
8 พ.ย. 2562
อว0603.12.01(1)/0078 ขอความอนุเคราะห์ออกใบเสร็จรับเงินและนำส่งเงินวิจัยเข้าเป็นเงินรับฝากของคณะพยาบาลศาสตร์ ผอ.กองคลัง คณะพยาบาลศาตร์ รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
6350/2562
8 พ.ย. 2562
อว0603.08/2027 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ นางสาวจีรนันท์ สุชีวศิลป์
6349/2562
8 พ.ย. 2562
อว0603.08/2025 ขอชี้แจ้ง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ นายกิตติภัฎ ศิริวงศ์
6348/2562
8 พ.ย. 2562
ศธ0527.13.01(7)/0165 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี
6347/2562
8 พ.ย. 2562
อว0603.08/2029 ขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 แผนงานวิจัยประจำปี 2563 ผอ.กองการวิจัยและนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
6346/2562
8 พ.ย. 2562
อว0603.01.31.01/0398 ขอคตวามอนุเคราะห์ลงนามหนังสือ อธิการบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผศ.ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์
6345/2562
8 พ.ย. 2562
อว0603.21.04/1913 รายงานการตีพิมพ์ผลงานที่เคยได้รับทุนสนับสนุนไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ อธิการบดี คณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
6344/2562
8 พ.ย. 2562
อว0603.13.04/127 ขอปิดโครงการวิจัยและส่งผลงานตามตัวชี้วัดพร้อมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น อธิการบดี คณะสหเวชศาสตร์ ดร.นิธิรัตน์ เนินเพิ่มพสุทธิ์
6343/2562
8 พ.ย. 2562
อว0603.03/2444 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการวิจัยจากงบประมาณ เงินรายได้ ม.นเรศวร ประจำปี 2562 อธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ ดร.จวงจันทร์ จำปาทอง
6342/2562
8 พ.ย. 2562
อว0603.08/2015 ขอส่งรายงานความก้าวหน้าและต่ออายุโครงการวิจัย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ นางสาวกชญดา โกศลสิทธิ์
6341/2562
8 พ.ย. 2562
อว0603.02/ว2137 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมฯ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร
6340/2562
8 พ.ย. 2562
อว0603.20.01(4)/577 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการวิจัยจากงบประมาณ เงินรายได้ ม.นเรศวร ประจำปี 2558 อธิการบดี คณะบริหารธุรกิจฯ นางสาวศิรินารถ เกตุเพ็ชร
6339/2562
8 พ.ย. 2562
อว0603.07.03/1811 ขอนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุงมหาวิทยาลัย ผอ.กองคลัง คณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต
6338/2562
8 พ.ย. 2562
อว0603.09.03/458 ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ และขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทาง อธิการบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา
6337/2562
7 พ.ย. 2562
อว 0603.01.01(1)/ ว 0667 ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนมติการประชุมคระกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2562 ผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรม กองกลาง นางศิริมาศ เสนารักษ์
6335/2562
7 พ.ย. 2562
อว0603.17.02(10)/012 ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ดนัย เรียบสกุล


Page :  1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196ต่อไป  (มีหนังสือ 9755 รายการ)