Ver 2.0 :: dra-eLibrary@ระบบผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ออนไลน์ กองการวิจัยและนวัตกรรม
 
Ver 2.0 :: dra-eLibrary@ระบบผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ออนไลน์ กองการวิจัยและนวัตกรรม

เข้าสู่ระบบ

user/email:
password:
รับจดหมายยืนยันใหม่ | ลืมรหัสผ่าน


จำนวนผลงานวิจัย : 580 ผลงาน
จำนวนสมาชิก : 160 สมาชิก

คุณเข้ามาเป็นคนที่

วันนี้
1
เมื่อวาน
1
เดือนนี้
8
เดือนที่แล้ว
31
ปีนี้
154
ปีที่แล้ว
457

พบปัญหาการใช้งานหรือข้อเสนอแนะ
กรุณาแจ้งผู้พัฒนาระบบฯ จักขอบคุณยิ่ง

ความเป็นมา

          ปัจจุบันกองการวิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมให้เกิดข้อเสนอการวิจัยและประสานงานกับแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มโครงการและจำนวนงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งทุน เมื่อนักวิจัยขอทุน จะมีการจัดทำสัญญาให้กับนักวิจัย และได้ระบุไว้ในสัญญารับทุนว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัยแล้วให้ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์นอกจากฉบับพิมพ์เป็นเล่มแล้ว ยังให้จัดส่งเป็น CD 1 แผ่น พร้อมทั้งบทคัดย่อ (abstract) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ จากแนวทางดังกล่าว ทางผู้วิจัยจึงได้คิดค้นพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กองบริหารการวิจัย

          เพื่อสร้างระบบจัดเก็บไฟล์และนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าวผ่านระบบเครือข่าย โดยเน้นการนำเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full-Text) ให้กับผู้สนใจเข้ามาดาว์นโหลด (โดยผ่านระบบการสมัครสมาชิก) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลาที่มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้าถึง
  2. เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลวิจัย และสามารถนำมาประกอบเกณฑ์ประกันคุณภาพ สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
  3. เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กองบริหารการวิจัย


Copyright © 2013 กองการวิจัยและนวัตกรรม (อาคารมหาธรรมราชา โซน A) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-8641 โทรสาร 0-5596-8636
Copyright (c) 2016 All rights reserved. Contact us : Web Master