Ver 2.0 :: dra-eLibrary@ระบบผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ออนไลน์ กองการวิจัยและนวัตกรรม
 
Ver 2.0 :: dra-eLibrary@ระบบผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ออนไลน์ กองการวิจัยและนวัตกรรม

เข้าสู่ระบบ

user/email:
password:
รับจดหมายยืนยันใหม่ | ลืมรหัสผ่าน


จำนวนผลงานวิจัย : 580 ผลงาน
จำนวนสมาชิก : 160 สมาชิก

คุณเข้ามาเป็นคนที่

วันนี้
1
เมื่อวาน
1
เดือนนี้
8
เดือนที่แล้ว
31
ปีนี้
154
ปีที่แล้ว
457

พบปัญหาการใช้งานหรือข้อเสนอแนะ
กรุณาแจ้งผู้พัฒนาระบบฯ จักขอบคุณยิ่ง

แบบสอบถาม

เรื่อง ระบบผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ออนไลน์ กองการวิจัยและนวัตกรรม”

คำชี้แจง
ตอนที่ 1 : สอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นรายการให้เลือก
ตอนที่ 2 : สอบถามข้อมูลความพึงพอใจและความต้องการในการปรับปรุงระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีลักษณะเป็นรายการให้เลือก
ตอนที่ 3 : สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการและแนวทางการให้พัฒนาระบบฯ เพื่อรองรับการใช้งานและเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลวิจัย

ตอนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ

1.1 ประเภทบุคลากร
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
บุคลากรภายนอก

1.2 สถานะภาพ
นักวิจัย/บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
นิสิต/นักศึกษา
บุคคล/หน่วยงานที่สนใจผลงานวิจัย

1.3 วุฒิการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
สูงกว่าปริญญาเอก

1.4 ท่านเคยมีผลงานวิจัยมาแล้วหรือไม่ ก่อนใช้ระบบฯ นี้
มี
ไม่มี

1.5 ท่านเคยใช้ระบบสารสนเทศด้านห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ที่อื่นมาก่อนหรือไม่
เคย
ไม่เคย

ตอนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและความต้องการในการปรับปรุงระบบ


( 0=ไม่มีความเห็น, 1=น้อยที่สุด, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด )
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
0
1
2
3
4
5
2.1 รูปแบบและความสวยงามของระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
2.2 มีการแสดงผลงานวิจัยที่ครบถ้วน(ข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย)
2.3 มีความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยฯ
2.4 มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ชัดเจน
2.5 มีระบบการสมัครสมาชิกและมีความปลอดภัย
2.6 ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว
2.7 มีขั้นตอนการใช้ระบบฯ ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน เข้าใจง่าย
2.8 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารต่างๆ (PDF, ZIP) ได้สะดวก
2.9 สามารถนำไปใช้ประโยชน์/ต่อยอดผลงานได้เป็นอย่างดี
2.10 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ


3.1 ข้อเสนอแนะ ความต้องการและแนวทางในการให้พัฒนาระบบฯ ต่อไป


3.2 จุดเด่นและข้อดี ของระบบฯCopyright © 2013 กองการวิจัยและนวัตกรรม (อาคารมหาธรรมราชา โซน A) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-8641 โทรสาร 0-5596-8636
Copyright (c) 2016 All rights reserved. Contact us : Web Master