Ver 2.0 :: dra-eLibrary@ระบบผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ออนไลน์ กองบริหารการวิจัย

เข้าสู่ระบบ

user/email:
password:
รับจดหมายยืนยันใหม่ | ลืมรหัสผ่าน


จำนวนผลงานวิจัย : 580 ผลงาน
จำนวนสมาชิก : 145 สมาชิก

คุณเข้ามาเป็นคนที่

วันนี้
1
เมื่อวาน
1
เดือนนี้
28
เดือนที่แล้ว
44
ปีนี้
28
ปีที่แล้ว
503

พบปัญหาการใช้งานหรือข้อเสนอแนะ
กรุณาแจ้งผู้พัฒนาระบบฯ จักขอบคุณยิ่ง

ค้นหา

ชื่อโครงการ นักวิจัย ปีที่ได้รับทุน  

ผลงานวิจัยทั้งหมด

วันที่
Upload
ปีที่ได้รับทุน ชื่อโครงการ นักวิจัย เข้าชม
(ครั้ง)
ดาวน์โหลด
(ครั้ง)
28 มิ.ย. 25612553การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์และแบบติดตั้งอยู่กับที่ผศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย 190
28 มิ.ย. 25612553การพัฒนาระบบทำความสะอาดก๊าซชีวมวลสำหรับผลิตไฟฟ้าชุมชนดร.สหัถยา ทองสาร 100
28 มิ.ย. 25612553การออกแบบอุปกรณ์นำความร้อนเหลือทิ้งมาใช้สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแก๊สชีวมวลเพื่อใช้ในการอบแห้งผลผลิตการเกษตร ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ 140
28 มิ.ย. 25612553ศักยภาพของลำต้นข้าวโพดมาเป็นเชื้อเพลิงเขียวดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ 120
28 มิ.ย. 25612553การจัดการโซ่อุปทานของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการผลิตพลังงานชีวมวลและลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยผศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ 120
28 มิ.ย. 25612553การเปรียบเทียบฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากใบของสมุนไพรวงศ์ Lamiaceae บางชนิดอ.รองเดช ตั้งตระการพงษ์ 160
28 มิ.ย. 25612553การศึกษาเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งผ่านปฏิกิริยาซัลโฟเนชันของเซลูโลสเพื่อใช้ผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลดร.อนุสรณ์ วรสิงห์ 150
28 มิ.ย. 25612553การแสดงออกของ outer membrane proteins โดยเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae ในสภาวะที่สร้างไบโอฟิล์มผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 110
28 มิ.ย. 25612553ความชุกของอาการทางระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดของคนขับรถรับจ้างในจังหวัดพิษณุโลกผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 120
28 มิ.ย. 25612553การปรับปรุงเนื้อสัมผัสหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105ผศ.ดร.เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 650
28 มิ.ย. 25612553ผลของดนตรีคลาสสิกต่อการตอบสนองของระบบหัวใจและหลอดเลือดขณะออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานและระยะฟื้นตัวในผู้ที่มีสุขภาพดีดร.เสาวนีย์ เหลืองอร่าม 110
28 มิ.ย. 25612553ผลกระทบของแคดเมียมต่อการตายของเซลล์รกชนิดโทรโฟบลาสท์ และการแตกหักของจีโนมิกดีเอนเอของเซลล์ในเนื้อเยื่อรกของคนผศ.ดร.ธารทิพย์ บุญส่ง 80
28 มิ.ย. 25612553ความทุกข์ทรมานและการจัดการกับความทุกข์ทรมานในผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัดรศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ 380
28 มิ.ย. 25612553การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลบ่อทอง จังหวัดพิษณุโลกผศ.ดร.ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์ 480
28 มิ.ย. 25612553การเตรียมตัวอย่างและหาปริมาณโลหะหนักบางชนิดในสาหร่ายที่รับประทานได้ดร.สายรุ้ง อวยพรกชกร 80
28 มิ.ย. 25612553การพัฒนาชุดทดสอบฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสและไนเตรท-ไนโตรเจนในปุ๋ยสังเคราะห์ รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง 110
28 มิ.ย. 25612553การเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบรรจุแบบแอคทีฟสำหรับปลาบดแผ่นกรอบที่ผลิตในระดับวิสาหกิจชุมชนผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 980
28 มิ.ย. 25612553ผลของการประยุกต์ใช้น้ำแข็งดัดแปลงต่ออายุการเก็บรักษาปลาน้ำจืดผศ.ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 490
28 มิ.ย. 25612553การศึกษาความสัมพันธ์ซอบซันโอโซเธอร์มของความชื้นกับการเสื่อมเสียของข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกหอมมะลิผศ.ดร.วิไล สนธิเพิ่มพูน 510
28 มิ.ย. 25612553กำลังแรงดัดของคอนกรีตผสมเส้นใยจากขยะกล่องเครื่องดื่มยู เอช ทีดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 140
28 มิ.ย. 25612553การวิเคราะห์ความไม่ต่อเนื่องแบบเรียวในท่อนำคลื่นไดอิเล็กตริกแบบระนาบดร.ชัยรัตน์ พินทอง 80
28 มิ.ย. 25612553การจัดการสภาพแวดล้อมรอบเมืองมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ 110
28 มิ.ย. 25612553การแยกเพศปลาหมอสีข้ามสายพันธุ์โดยการตรวจหาไวเทลโลจีนินจากเมือกปลาอ.ธนสรณ์ รักดนตรี 240
28 มิ.ย. 25612553การศึกษาลักษณะของอนูเบียสจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสภาพวะที่แตกต่างกันอ.ธนสรณ์ รักดนตรี 530
28 มิ.ย. 25612553ผลของการใช้วัสดุนาโน และอัตราความหนาแน่น ต่อ คุณภาพน้ำ และการเจริญเติบโตของปลานิลแดง (Oreochromis niloticus) ที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์อ.ธนสรณ์ รักดนตรี 520
28 มิ.ย. 25612553การพัฒนาบทเรียน e-Learning วิชาภาวะผู้นำและบทบาทผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรรศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ 500
28 มิ.ย. 25612553การทดสอบการเป็นสารเพิ่มความไวต่อรังสีของสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียงในเซลล์มะเร็งกล่องเสียง (Hep-2)ผศ.ดร.อรุณี เหมะธุลิน 100
28 มิ.ย. 25612553การกระจายตัวของชนิดริ้นฝอยทรายในเวลากลางวันและกลางคืนในถ้ำ ใน จังหวัดพิษณุโลกผศ.ดร.รักษิณา พลสีลา 80
28 มิ.ย. 25612553การศึกษาพฤติกรรมและนิสัยของริ้นฝอยทรายที่สามารถเป็นพาหะนำโรคลิชมาเนีย ในเขตจังหวัดพิษณุโลกผศ.ดร.รักษิณา พลสีลา 110
28 มิ.ย. 25612553การประดิษฐ์นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การพันผ้ายืดสำหรับตอขาอ.ปิยธิดา อรุณวัฒนโชค 100
28 มิ.ย. 25612553การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อการบูรณาการหลัก6เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนิสิตครูหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ผศ.ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล 120
28 มิ.ย. 25612553ระบบการจัดการความรู้ด้านการนวดแผนไทยผ่านเว็บเทคโนโลยีอ.ณัฐวดี หงษ์บุญมี 70
28 มิ.ย. 25612553แผ่นพับจำลองเสมือนจริงของมหาวิทยาลัยนเรศวรดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ 90
28 มิ.ย. 25612553ระบบพยากรณ์แมลงศัตรูพืชในนาข้าวด้วยเทคนิควิธี CBR และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผศ.เทวิน ธนะวงษ์ 90
28 มิ.ย. 25612553ระบบการให้บริการข้อมูลการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจในเขตภาคเหนือตอนล่างผ่านเว็บเทคโนโลยีผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์ 80
28 มิ.ย. 25612553การค้นหาความรู้จากข้อมูลทางการแพทย์ด้วยระบบการเรียนรู้ของตัวจำแนกประเภทดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 70
28 มิ.ย. 25612553การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงของการพิการจากอุบัติเหตุจราจรทางบกโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมผศ.ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 60
28 มิ.ย. 25612553การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดหางานด้วยหลักการ Ontologyผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 140
28 มิ.ย. 25612553ระบบวินิจฉัยโรคทางไกลโดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญช่วยในการตั้งคำถามผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 130
28 มิ.ย. 25612553พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ไทย-เกาหลี-อังกฤษ แบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ บนระบบคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญดร.พรรณี สิทธิเดช 110
27 มิ.ย. 25612553ผลของอัตราส่วน Zr:Ti ต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และค่าความแข็งจุลภาคแบบวิกเกอร์ของเซรามิก PZTผศ.ดร.ชมพูนุช วรางคณากูล 110
27 มิ.ย. 25612553ผลของปริมาณตะกั่วส่วนเกินที่มีต่อสมบัติต่างๆ ของเซรามิกเลดสทรอนเชียมไททาเนตผศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์ 70
27 มิ.ย. 25612553ข้อบกพร่องในการใช้คำกริยาในการเขียนภาษาอังกฤษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เรียนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Writing Academic English) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553ผศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์ 110
27 มิ.ย. 25612553การพัฒนาพัดลมปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กตริกผศ.ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 140
27 มิ.ย. 25612553วิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับหาผลเฉลยของปัญหาจุดตรึงปัญหาอสมการการแปรผันและปัญหาเชิงดุลยภาพบนปริภูมิฮิลเบิร์ตผศ.ดร.รัตนาพร วังคีรี 110
27 มิ.ย. 25612553การสังเคราะห์วงจรหาค่าแอมพลิจูดของสัญญาณไซนูซอยด์ผศ.ดร.อนุชา แก้วพูลสุข 90
27 มิ.ย. 25612553การมีส่วนร่วมของบรรณาธิการรับเชิญในรายวิชาการผลิตของนิสิตด้านวารสารศาสตร์ผศ.ดร.พูนสุข ภระมรทัต 310
27 มิ.ย. 25612553การพัฒนาวิธีมัลติเพล็กซ์โพลีเมอเรสเชนรีแอคชั่นเพื่อตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาซีโรกรุ๊ปดร.เชิดชาย แซ่ฮ่วน 90
27 มิ.ย. 25612553การศึกษาระดับ Ischemia Modified Albumin (IMA) และ Protein Carbonyl ในผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดที่ไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงกราฟการนำคลื่นไฟฟ้าหัวใจในช่วง S-Tอ.ฐิฒิภรณ์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ 100
27 มิ.ย. 25612553การจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม6เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นฐานในจังหวัดพิษณุโลกผศ.ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์ 290

จำนวนโครงการวิจัย : 50 โครงการหน้าที่ : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ต่อไป หน้าสุดท้าย


Copyright © 2013 กองบริหารการวิจัย (อาคารมหาธรรมราชา โซนซี) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-8641 โทรสาร 0-5596-8637
Copyright (c) 2016 All rights reserved. Contact us : Web Master