ระบบสารสนเทศเพื่อสำนักงาน || กองการวิจัยและนวัตกรรม

เข้าสู่ระบบ

โดยใช้ username ของทางมหาวิทยาลัยนเรศวร

เข้าสู่ระบบ

ขอบ่งชี้การใช้

  1. 1. ระบบนี้เป็นระบบสำนักงานอัตโนมัติของกองการวิจัยและนวัตกรรม
  2. 2. ผู้ใช้ระบบสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ์ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ผู้ดูและระบบ
  3. 3. ผู้ใช้ระบบทุกท่านจะได้รับข่าวสารจาก "ระบบจดหมายเวียนออนไลน์" และสามารถแก้ไข้ข้อมูลส่วนตัวได้ที่ "ระบบฐานข้อมูลบุคคล"
  4. 4. พบปัญหาการใช้งานโปรดแจ้งโดยด่วนที่ผู้ดูและระบบ